Проверяват речните корита и водоемите в областта

Проверяват речните корита и водоемите в областта

В изпълнение на задълженията и ангажиментите, възложени на областните управители със Закона за защита при бедствия в петък областният управител  Людмил Веселинов проведе съвещание с членовете на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия. На срещата бе обсъден и приет проект на Областна програма за намаляване на риска от бедствия за периода до 2025 г. Проектът  ще бъде публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на областната администрация за срок от един месец, след което ще бъде внесен в Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерски съвет.

С програмата се определят дългосрочните приоритети за намаляване на риска от бедствия и се подпомага изпълнението на мерките  за осъществяването им на територията на област Перник. В процес на обсъждането се постави акцент към необходимостта на превантивната дейност, както и към подобряване координацията между отговорните звена и институции, инвестиране на повече средства, използване на иновации, нови технологии и  други.

Областният управител запозна присъстващите и с предприетите от него действия за насочване на вниманието  и предприемане на незабавни действия от кметовете в областта за проверка състоянието на речните корита и водоемите, като се акцентира на критичните участъци, рисковите диги, мостовите и подмостови пространства с наносно и растително отлагане.