Приета е Национална програма за профилактика на ротавирусните гастроентерити

Приета е Национална програма за профилактика на ротавирусните гастроентерити

Министерският съвет прие Национална програма за профилактика на ротавирусните гастроентерити в Република България 2022-2025 г.

Проектът на Националната програма е изготвен в продължение на действащата до края на 2021 г. Националната програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в България (2017-2021 г.), приета с Решение № 8 от 6 януари 2017 г. на Министерския съвет.

С настоящата програма се цели чрез специфична профилактика на деца от 6-седмична възраст да се постигне намаляване на общата заболяемост от ротавирусните гастроентерити (РГЕ), включително и на тежките му форми, налагащи хоспитализация. Ваксинацията срещу РГЕ води до 85% — 95% намаление на хоспитализациите, спешните прегледи и разходите за лечение на РГЕ.

Основен приоритет на Националната програма е постигане на високо ваксинално покритие при основната целева група срещу ротавирусната инфекция (РИ). В програмата са заложени дейности за информиране на населението относно рисковете от РИ и свързаните с тях гастроентерити, както и за профилактичния ефект на ваксините.

Във връзка с постигане на необходимото ваксинално покритие се предвижда:

1. Осигуряване на заплащане с публични средства на ваксината за основната целева група;

2.Провеждане на организационни действия за идентифициране на подлежащата на имунизация целева група;

3.Организиране на работни срещи с изпълнителите на програмата, на които да се формулират конкретни задачи на различни етапи от изпълнението на програмата.

У нас ваксините срещу РГЕ са включени в списъка на препоръчителните имунизации, съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (обн., ДВ, бр. 45 от 2005 г.).