401 нарушения установи Инспекцията по труда в региона за месец

401 нарушения установи Инспекцията по труда в региона за месец

109 проверки по спазване на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на територията на област Перник е извършила Дирекция „Инспекция по труда“ Перник през месец април.

Повече от половината от проверките-51, трудовите инспектори са извършили по работните места във фирмите в региона. 21 от проверките са свързани с контрол по изпълнение на издадени предписания за отстраняване на установени нарушения. При 20 от проверките е извършен контрол по изпълнението на изискванията в Закона за хората с уврежданията. 8 от проверките са по искане по чл. 302, ал. 2 и чл. 303, ал. 3. По искане на МВР са направени 7 проверки, а 6 са извършени по повод постъпили искания и сигнали на граждани и други.

В резултат на упражнения контрол от страна на Инспекцията по труда, през април са констатирани 401 нарушения на трудовото законодателство. Най-голям е броят на тези, свързани с трудовите правоотношения- 153. След тях се нареждат нарушенията на здравословните и безопасни условия на труд- 119 и 24 са свързани с хигиената на труда.

През април трудовите инспектори са съставили 2 акта за установяване на административно нарушение, които са свързани с нарушение на нормите, които регламентират трудовите правоотношения.

Анализът, който прави Д“ИТ“ Перник за изминалия месец април показва, че по време на проверките инспекторите са обръщали сериозно внимание на работодателите относно нарушенията, свързани с трудовото законодателство. Те включват: работа без трудови договори, неспазване на работното време,  полагане на извънреден труд, заплащане на труда. Обект на особено внимание от страна на инспекторите са били и сериозните нарушения, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите. В резултат на това  значително са намалели случаите на работа без трудов договор, полагането на извънреден труд и забавяне на изплащането на трудовите възнаграждения.