Фондация „Отворени врати“ приключи сериозен проект

Фондация „Отворени врати“ приключи сериозен проект

На специална пресконференция бе отчетен финалът на проекта „Гаранциите за върховенство на закона – път към по-независима и прозрачна съдебна власт“. Той приключи на 6 юни тази година и се изпълни от две неправителствени организации: СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“ гр. Шумен  и Фондация „Отворена врата“ гр. Перник.

Общата продължителност на проекта бе 16 месеца.

Четири бяха основните дейности по проекта.

Първата дейност, озаглавена „Правно ограмотяване на гражданите за техните права и защитата им“, включваше разпространение на обща правна информация за основните човешки и граждански права, и за правомощията на полицията, следствието, прокуратурата и съда за защитата на тези права. Съществена част от тази информация бе да се популяризират алтернативните / извънсъдебни/ способи за решаване на спорове и защита на човешки и граждански права.

 Е- платформата: moetopravo.bg. беше надградена, като в нея се обособиха категория: “ Основни човешки и граждански права“ и категория “ Е- Медиация“.

Втората дейност бе под надслов „Проучване на добри адвокатски, съдебни и медиаторски практики при защитата на човешки и граждански права“ и включваше изготвяне на инструментариум и провеждане на анкетно проучване сред граждани и специалисти от двата областни града Перник и Шумен.  Резултат бе отразен в  доклад и анализ на добри практики, прилагани от адвокати, съдии, медиатори в защита на основни граждански и човешки права и прилагането на алтернативни способи за разрешаване на правни спорове.

„Провеждане на конференции, обществени обсъждания, кръгли маси, и др. със заинтересованите страни“ бе наречена третата основна дейност по проекта. Така се сведе до възможно най-широк кръг заинтересовани страни – адвокати, юристи, медиатори, съдии и граждани резултатите от доклада по дейност 2. Тук изпълнихме цел No1 по проекта, свързана с повишаване на прозрачността и общественото доверие към съдебната система. Освен това може да се проследи  изпълнението и на цел No2, насочена към внасянето на подобрения в съдебната система, пряко свързани с работата на магистратите, адвокатите и медиаторите по дела за защита на човешките права и при прилагането на алтернативни способи за разрешаване на правни спорове.

Четвъртата основна дейност бе под надслов „Осигуряване на информация и комуникация по проекта – задължителна дейност за всички проектни предложения в съответствие с изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“.

Дейността повлия върху четири целеви групи на проекта – съдии,

адвокати, юристи/медиатори и граждани, като удовлетвори техните потребности от по-ефективни,бързи, прозрачни и законосъобразни действия за защита на основните права и при ползването на алтернативните способи – медиация и арбитраж. В края на всички срещи се изготви 1 общ доклад с конкретно формулирани предложения за промени, подобряващи работата на адвокати/медиатори и съдии по дела за защита на основни права и при прилагането на алтернативни способи за разрешаване на правни спорове. Доклада бе изпратен на ръководителите на съответните структури в адвокатурата, съдебната власт, центрове по медиация и до НС.

Общата стойност на проекта 94 216.64 лева, от които 85% (80 084.14лв.) са осигурени от Европейския социален фонд, а останалите 15% (14 132.50лв.) са национално финансиране.