473 нарушения установи Инспекцията по труда в пернишка област само за един месец

473 нарушения установи Инспекцията по труда в пернишка област само за един месец

143 проверки по спазване на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на територията на област Перник е извършила през месец март Дирекция „Инспекция по труда“.

От тях 64 са извършени на работните места. При 30 от проверките е извършен контрол по изпълнението на издадени предписания. При 23 от тях е проверено изпълнението на противоепидемичните мерки. 17 са свързани със спазването на Закона за хората с увреждания. 9 касаят действията във връзка с извънредното положение. 7 са по повод постъпили искания и сигнали на граждани. 2 са свързани с разследване на трудови злополуки и други.

В резултат от упражнения контрол от страна на трудовите инспектори, през месец март те са констатирали 473 нарушения на трудовото законодателство. Най-много са констатираните нарушения по трудовите правоотношения-212, по безопасност на работното оборудване и технологии- 111. По хигиена на труда са установени 24. По осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд- 125, а 11 от тях касаят хигиената на труда.

През месец март Инспекцията по труда е съставила 7 акта за установяване на административни нарушения. Най-много са тези за нарушения на нормите, регламентиращи трудовите правоотношения-6. За нарушаване на нормите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд-1.

Анализът, който прави Дирекция „Инспекция по труда“ за свършеното през месец март показва, че по време на проверките, инспекторите са обръщали сериозно внимание на работодателите относно нарушенията, свързани с трудовото законодателство. Това включва: работа без трудови договори, неспазване на работното време, полагане на извънреден труд, заплащане на труда. Обект на внимание от страна на инспекторите са били също и сериозните нарушения, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд за работещите в съответната фирма. В анализа се посочва още, че в резултат на контрола от страна на Инспекцията по труда значително са намалели случаите на работа без трудов договор, неспазване на работното време и ненавременно заплащане на месечното трудово възнаграждение.