Областният управител Кирил Стоев с въпроси към управителя на“ В и К“- Перник във връзка с реализацията на проект за Водния цикъл

Областният управител Кирил Стоев с въпроси към управителя на“ В и К“- Перник във връзка с реализацията на проект за Водния цикъл

Областният управител Кирил Стоев присъства на начална пресконференция по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник“. По време на събитието беше представена презентация с основните цели и дейности по проекта, както и с очакваните резултати. Проектът се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

След събитието Стоев изпрати писмени въпроси до управителя на „В и К“-Перник, по идентифицирани проблеми, които очаква да дадат повече яснота по отношение на това, какъв ще бъде крайният резултат за потребителите на ВиК услуги в цялата област – каква ще бъде цената им и дали ще надхвърли финансовата поносимост на населението на цялата област Перник.

В качеството му на председател на Асоциацията по ВиК, областният управител постави и още въпроси, за които е необходимо изясняване, както и изрази безпокойството си за следното: 

–  При проблем с помпа или с тласкателя, по какъв начин ще бъде обезпечено предоставянето на услугата по пречистване на отпадъчни води на територията на община Радомир?

–   При наличието на вече съществуваща ПСОВ ползването на ПСОВ Батановци, чието определено местоположение буди съмнение за целесъобразността и ефективността на техническото решение вместо да бъдат реализирани процедури по придобиването или наемането на вече съществуващата „ПСОВ ЛЕКО“ ЕООД, гр. Радомир, включително и на обслужващия я персонал.

Припомняме, че съгласно Закона за водите Асоциацията по ВиК отговаря за управлението, планирането и изграждането на ВиК системи и съоръжения – публична държавна и публична общинска собственост, и за избора и контрола върху „В и К“ оператора.