Важно за физическите и юридически лица, на територията на област Перник, предоставящи подслон на украински граждани!

Важно за физическите и юридически лица, на територията на област Перник, предоставящи подслон на украински граждани!

  По силата на чл. 28, ал.3 от Закона за чужденците в Република България физическо или юридическо лице, предоставило подслон на чужденец /включително и украински граждани/, в срок до 3 дни след предоставянето на подслона писмено уведомява службата за административен контрол на чужденците или районното управление на Министерството на вътрешните работи по местонахождението си за това обстоятелство, като съобщава имената, датата на раждане, гражданството, номера и серията на документа за самоличност на чужденеца.

   Лицата, извършващи хотелиерство, при настаняване на чужденец го регистрират в регистъра по чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма, в който вписват пълния брой имена на чужденеца, посочени в паспорта или заместващия го документ за пътуване, датата и годината на раждане, гражданството, номера на паспорта или на заместващия го документ за пътуване, както и периода на пребиваването му в туристическия обект.

   Срокът на пребиваване на украинските граждани, влезли на територията на Република България при условията на действащия 90-дневен безвизов режим, може да бъде продължен по хуманитарни причини, свързани с извънредни обстоятелства, съгласно чл.27, ал.2 от Закона за чужденците в Република България. Редът, по който украинските граждани могат да се възползват от право на допълнителен престой на територията на страната ни, е определен от Правилника за прилагане на закона за чужденците в Република България.

    Украинските граждани могат да подадат заявление в група „Миграция“ при  ОДМВР – Перник преди изтичане на разрешения срок на пребиваване по силата на безвизов режим. Бланка на заявлението ще получат на място или могат да я попълнят предварително, като я изтеглят от Интернет страницата на МВР или ОДМВР –Перник.

    За повече информация украинските и български граждани могат да посетят група „Миграция“ при ОДМВР – Перник на адрес: гр. Перник, ул. „Самоков“ № 1 или да позвънят на телефони: 076/676225, всеки делничен ден от 8,30 ч. до 17,30 ч.