169 нарушения откри Инспекцията по труда в Перник за месец

169 нарушения откри Инспекцията по труда в Перник за месец

83 проверки по спазване на трудовото законодателство и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятията на територията на област Перник е извършила през месец декември Дирекция „Инспекция по труда“.

38 от проверките са извършени на работните места във фирмите. 27 от проверките са свързани с контрол по изпълнението на издадени предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  31 от проверките са били свързани със спазването на противоепидемичните мерки.. 9 от тях са относно постъпили искания и сигнали на граждани. При 11 от проверките е извършен контрол по спазването на изискванията на Закона за хората с увреждания, при осигуряване на работа. 3 от проверките са по искане по чл. 327 от КТ, 3 са по искане на работодатели по чл.62, ал. 4 от КТ. При 4 от проверките са контролирани предприетите действия във връзка с извънредното положение. При 2 от проверките е контролирано спазването на предписанията на ТЕЛК и НЕЛК и т.н.

Поради упражнения контрол от страна на трудовите инспектори, през последния месец на изминалата 2021 г са констатирани 169 нарушения на трудовото законодателство. Най-много са нарушенията, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд-91. След тях се нареждат тези по трудовите правоотношения- 78.

През декември 2021 г. трудовите инспектори са съставили 4 акта за установяване на административни нарушения. Всички са свързани с неспазването на нормите, регламентиращи трудовите правоотношения.

Анализът, който е направила Дирекция “Инспекция по труда“ в Перник за свършеното през последния месец на изминалата година става ясно, че по време на проверките инспекторите са обръщали много сериозно внимание на работодателите относно нарушенията свързани с трудовите правоотношения. Това включва: работа без трудови договори, неспазване на работното време, полагане на извънреден труд, заплащане на труда. Обект на внимание от страна на Д“ИТ“-Перник са били и сериозните нарушения, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите. В резултат на упражнения контрол от страна на Инспекцията по труда, се наблюдава значително намаляване на случаите на работа без писмен трудов договор, полагане на извънреден труд, не изплащане на заплатите, както и неспазване на Закона за здравословни и безопасни условия на труд в областта.