Областна дирекция на МВР – Перник обявява конкурс за вакантна длъжност

Областна дирекция на МВР – Перник обявява конкурс за вакантна длъжност

 Отдел „Административен“, сектор „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности“

Технически изпълнител /по заплащането на труда  – касиер/ – 1 (една) щатна бройка

        I. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1.Минимално образование – средно

2.Минимален професионален стаж: не се изисква.

3.Да са пълнолетни.

4.Да имат само българско гражданство.

5.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.

6.Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлени престъпления от общ характер.

7.Да са клинично здрави, да не страдат от психични заболявания и да отговарят на медицинските изисквания в МВР, съгласно Наредба № 8121з- 345/25.07.2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в МВР.

II.ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

– проверява размера на основните заплати и допълнителните възнаграждения посочени в заповедите и ги въвежда в автоматизирана информационна система „Труд и работна заплата“ (АИС ТРЗ)

– проверява правилното оформяне на документите по заплащането на труда

  – въвежда промени по заплащането в АИС-ТРЗ

– отговоря за съхранението на ведомостите, намиращи се в архивите на отдела и финансовите досиета на напуснали служители, изпълнява и други задачи, възложени от ръководството в рамките на предоставените му правомощия

IІI. ОСНОВНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ – Граници (от – до) на заплатите, определени за длъжността – от 650 лева до 896 лева, съгласно Наредба № 8121з-1354/15.12.2020 г. за изменение и допълнение на Наредба № 8121з – 919/13.07.2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение.

 IV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявление (по образец)

2. Копие на лична карта (оригинал за сверяване на данните)

3. Копие на диплома за средно образование

4. Други документи (свидетелства, удостоверения, сертификати).

V. РЕД И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1.Срок за подаване на документи по т. IV –  до 10 (десети) януари 2022 г. (включително)

2. Място за подаване на документи – Областна дирекция на МВР – Перник на адрес: гр. Перник, ул. „Самоков” № 1 – всеки работен ден от 14.00 часа до 16.00 часа

3. Документите по т. IV посочени като образци се предоставят на кандидатите на място в сградата на Областна дирекция на МВР – Перник.

4. Не се приемат документи след срока по т. V.1.

VІ. ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ:

1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.

2. Провеждане на интервю за оценка на професионалните мотивация и познания с допуснатите кандидати и класиране.

3. Преди сключване на трудов договор класираният кандидат следва да предостави:

– Медицинско свидетелство за работа (от личен лекар)

– Нотариално заверено копие на диплома за средно образование

За допълнителна информация: сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР – Перник, на телефони: 076/676667 и 076/676274.