434 акта за нарушения са съставили служители на ЮЗДП през изминалата 2021 година

434 акта за нарушения са съставили служители на ЮЗДП през изминалата 2021 година

Общо 434 акта за установени административни нарушения са съставили горските и ловни стражари в 38-те териториални поделения, които влизат в структурата на ЮЗДП, от началото на годината до средата на декември. Основната част от нарушенията – 424 са по Закона за горите и 10 са по Закона за лова и опазването на дивеча. С най-голям брой съставени актове са „ДГС Самоков“ – 120 и „ДГС Разлог“ и „ДГС Тетевен“ – с по 39.

Общото количество дървесина, задържана в базите за съхранение, е 998 куб. метра. От тях 543 куб. метра е обла строителна дървесина, 428 куб. м дърва за огрев и 6,6 куб. м фасонирана дървесина. Задържани са също 20 моторни превозни средства, 33 каруци, 19 бензино-моторни триони и 7 други инструмента за дърводобив.

С предприетите мерки през последните години – електронен превозен билет, пластини с индивидуален идентификационен номер, джипиес устройства на автомобилите за транспортиране на дървесина, камери за видеонаблюдение в складовете, се забелязва трайна тенденция за намаляване на посегателствата от горите.

Нарушенията се диференцират в три основни категории:

– незаконни дейности от системни нарушители /типични за районите на Разлог, Самоков и Ихтиман/- незаконна сеч и транспортиране без превозен билет;

– нарушения в промишления дърводобив от работници на фирми, които извършват сеч на дървета без контролна горска марка, направа на нерегламентирани извозни пътища в подотделите и транспортиране без превозен билет;

– нарушения от физически лица при снабдяването на населението с дърва за огрев.