371 нарушения констатира Инспекцията по труда в Перник само за месец

371 нарушения констатира Инспекцията по труда в Перник само за месец

  130 проверки по спазването на действащото трудово законодателство и осигуряване на  здравословни и безопасни условия на труд на територията на област Перник е извършила Дирекция „Инспекция по труда” през ноември.

 Най-много- 71 са проверките по спазване на противоепидемичните мерки. 60 от проверките, извършени на работните места. 25 от проверките са свързани с изпълнението на издадени предписания за отстраняване на констатирани нередности. 5 са извършени по действия във връзка с извънредното положение, 5 са по искане по чл. 327 от КТ. 4 са по искане по чл. 302 и 303 от КТ. 3 са по спазване на предписания на ТЕЛК/НЕЛК. 3 са по искане на работодатели по чл. 62, ал. 4 от КТ и други.

 В резултат на извършените проверки, инспекторите са констатирали през ноември 371 нарушения на трудовото законодателство. Най-много- 228, са нарушенията, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 143 от нарушенията са по трудови правоотношения.

 През месец ноември са съставени 7 акта за установяване на административно нарушение. От тях 5 са свързани с констатирани нарушения на нормите, които регламентират трудовите правоотношения. За нарушение на нормите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са съставени 2 акта.

 Анализът, който е направила Дирекция ”Инспекция по труда”в Перник за резултатите от свършеното през месец ноември,  показва, че по време на проверките, трудовите инспектори са обръщали сериозно внимание на работодателите относно нарушенията, свързани с трудовото законодателство. В тях влизат: работа без трудови договори, неспазване на работното време, полагане на извънреден труд, незаплащане навреме на трудовото възнаграждение. Обект на внимание от страна на инспекторите са били и сериозните нарушения, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите в съответната фирма.