180 килограма е средният добив от декар от слънчогледа в региона тази година
Ñåëî Ãîëÿì Ïîðîâåö (6 ñåïòåìâðè 2015) Çåìåäåëñêèòå ñòîïàíè îò ñåëî Ãîëÿì Ïîðîâåö çàïî÷íàõà æúòâàòà íà ìàñëîäàéíèÿ ñëúí÷îãëåä. Äîáèâèòå ñà îêîëî 240 êèëîãðàìà îò äåêàð. Ïðåñôîòî-ÁÒÀ ñíèìêà:Ìåõìåä Àçèç

180 килограма е средният добив от декар от слънчогледа в региона тази година

Близо 25 000 тона слънчоглед прибраха в складовете си тази есен земеделските производители от пернишки регион. Това информираха от Областна дирекция „Земеделие” в Перник.

С най-добра реколта от слънчогледа тази година могат да се похвалят стопаните от община Перник. От засетите 2063 дка те получиха 5 776.4 т продукция, при 280 кг среден добив от декар, който е по-висок от миналогодишния.

На второ място се нареждат земеделците от община Радомир, които традиционно сеят най-много площи със слънчоглед. Тази година те засяха 4 752 дка, от които получиха 11 880 т продукция, при 250 кг среден добив от декар, който е по-висок от миналата година.

Земеделските производители от Брезник, които засяха 3 153 дка тази година, получиха 5 360.1 т продукция, при 170 кг среден добив от декар, който е малко по-нисък от миналата година.

Трънските  стопани от засетите 567 дка, получиха 850.5 т продукция, при 150 кг среден добив от декар, който е малко по-висок от миналогодишния.

Земенчани, които засяха най-малко площи със слънчоглед тази година- 291 дка, получиха от тях 336.5 т продукция, при 116 кг среден добив от декар, който е по-нисък от миналата година.

Най-слаба беше реколтата от слънчогледа в община Ковачевци. От засетите 470 дка, местните земеделци получиха 541 т продукция, при 115 кг среден добив от декар, който е по-нисък от миналогодишния.

Според агроекспертите, тази година средният добив от слънчогледа в областта е 180 кг и е малко по-висок от миналата година. Полученият слънчоглед е с добро качество. Заради повишените цени тази година на слънчогледа на борсата, стопаните от пернишко успяха да продадат продукцията си на добра цена. Това им позволи да си покрият разходите и осигурят средства за посев догодина.