Община Трън организира неприсъствено обществено обсъждане на План-сметката за разходите за битови отпадъци

Община Трън организира неприсъствено обществено обсъждане на План-сметката за разходите за битови отпадъци

Община Трън стартира неприсъствено обществено обсъждане на План-сметката за необходимите разходи за битови отпадъци през 2022 год. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2022 година.

Ръководството на общинската управа отправя апел към жителите на пограничната община да участват активно в неприсъственото обсъждане на План-сметката за необходимите разходи за битови отпадъци през 2022 година и определянето на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2022 година в Община Трън.

С оглед спазване на въведените противоепидемични  мерки, общественото обсъждане ще се проведе неприсъствено в периода 26.11. – 29.12.2021 г. Всички физически и юридически лица на територията на община Трън, могат да се включат в него, като изпратят своите становища, мнения и предложения до 09:00 часа на 29.12.2021 г. на електронната поща на Община Трън obshtina_tran@mail.bg или на адрес: гр. Трън, пл. „Владо Тричков“№1.

На интернет страницата на Общината е публикувана докладната записка на кмета на Трън Цветислава Цветкова, в която подробно се аргументира необходимостта от актуализирането на цените на такса битови отпадъци. В нея се посочва, че през месец декември 2021 г. предстои приемането на План-сметката за необходимите разходи за битови отпадъци през 2022 год. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2022 година в Община Трън. Това ще стане след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации за подобряване на услугата. В докладната се посочва, че кметът на общината е внесъл в Общински съвет в Трън предложение за определяне размера на такса битови отпадъци за 2022г. Предложението е: за жилищни и вилни имоти – 5‰ върху данъчната оценка на имота;  за нежилищни имоти, собственост на физически, юридически лица и еднолични търговци – 5‰ върху отчетната стойност за фирмите и върху данъчната оценка за физическите лица.

За СУ „Гео Милев“  в Трън предложението е  2,5‰ върху данъчната оценка на имота. Предложението ще бъде разгледано на заседание на Общински съвет Трън през месец декември 2021година.