Изпълняваме поетите екологични ангажименти, за да отговорим на европейските изисквания

Изпълняваме поетите екологични ангажименти, за да отговорим на европейските изисквания

Ясен Кацаров, директор на „Топлофикация Перник“, пред Днес и утре

– Г-н Кацаров, вече измина една година  от както заемате поста на директор на „Топлофикация Перник“.  Кои са най-важните проекти, по които работите в момента?

-Голямата инвестиция, върху която работим през последните две години е производството на енергия от природен газ. Това е стратегически проект, с който ще осигурим на крайните клиенти още по-екологично отопление и ще подпомогнем мисията на местното управление в опазването на околната среда. Като заех поста на директор вече бяха закупени новите модерни газови когенератори. С пълна мобилизация и непрекъсната ежедневна работа на целия екип на дружеството, този проект е почти завършен. По план мощностите ще бъдат включени в експлоатация следващата година. Въглищата, които са основното ни гориво към този момент, ще използваме само по време на отоплителния сезон.

Въвеждането на технологията е част от трансформацията на „Топлофикация Перник“, свързана с намаляване на емисиите през следващите години. Производството на енергия от природен газ ще доведе до намаляване на въздействието върху околната среда и до повишаване на сигурността на производството на топлоенергия. Придобивайки огромен опит от този проект, ние се фокусираме върху това да продължаваме да инвестираме в бъдещи екологични проекти, както и в утвърдени европейски практики за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.

– Какви конкретни мерки в областта на екологията са заложени в политиката на „Топлофикация Перник“?

-В последните години в Европа се въвеждат все по-строги екологични стандарти за намаляване на въглеродните емисии. Това налага създаването на по-добър баланс между корпоративната политика на предприятието, защитата на околната среда и социално-обществената отговорност. Нашият фокус е устойчивото развитие на централата и производство на чиста енергия за крайния потребител. Също така ние сме съпричастни към мисията на местната власт за подобряване на качеството на въздуха в Перник и опазването на природните богатства.

Ние сме се фокусирали върху няколко основни и ключови приоритета. Най-важният, от които е поетапното премахване на въглищата при производствената дейност и използването на алтернативни горива като възобновяемите енергийни източници и природен газ. От години освен твърди изкопаеми горива, ние започнахме да внедряваме в горивния микс и биомаса, именно като суровина, причисляваща се към възобновяемите енергийни източници. Нашите анализи сочат, че с добавянето на биогорива, ще намалим значително въглеродните емисии. Смятам, че и с включването в работен режим на трите газови когенератора,  ще извървим успешно нашия път към минимизирането на въглеродния отпечатък.

Ние винаги сме се стремили към открита и прозрачна комуникация както с гражданите, така и с институциите.  От години на територията на Перник има видеонаблюдение върху производствената дейност на предприятията, част от които е и „Топлофикация Перник”. По този начин институциите и гражданите могат да се информират за дейността ни седем дни в седмицата, двадесет и четири часа. С оглед свеждане до минимум на екологичните рискове и осигуряване на качествено топлоподаване, през летните месеци правим обстоен оглед на инсталациите ни и извършваме профилактика и ремонтни дейности на съоръженията, топлопреносната мрежа и абонатните станции. Тец  „Република” е оборудвана с модерен електрофилтър и сероочистваща инсталация.  Те отговарят на европейските изисквания и благодарение на тях не се позволява наднорменото отделяне на фините прахови частици и серни оксиди.

– Какви са приоритетите в плановете за развитие на „Топлофикация Перник“?

-Амбициозните цели на ЕС за намаляване на вредните емисиите с най-малко 55% до 2030 г., ни задължават да редуцираме използването на въглища. За да отговорим на високите европейски изисквания и за да трансформираме изцяло предприятието ще продължаваме да инвестираме в екологични проекти. Чрез тяхното реализиране ще успеем да заменим твърдите изкопаеми горива и да модернизираме дружеството. Ние осъществяваме постепенна трансформация на „Топлофикация Перник“ посредством  преминаването на производство на енергия от природен газ и биогорива. Усилията ни ще бъдат насочени, за да успеем да изминем дългият път, който ни предстои.

В краткосрочен и средносрочен план сме заложили осъществяване на ремонтната програма. Подобренията на мощностите и топлопреносната мрежа имат за цел да осигурят по-качествено топлоподаване през зимата. По този начин намаляваме възможността от възникване на големи аварии през активния отоплителен сезон.

Вярвам, че с положените усилия на целия екип, ще имаме един успешен отоплителен сезон и ще успеем да постигнем амбициозните цели, които си поставяме занапред.