Важно за биопроизводителите!

Важно за биопроизводителите!

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция  уведомява биопроизводителите в страната, подпомагани по схемите и мерките от ПРСР 2014 – 2020, които имат сключен договор за контрол и сертификация с “Екогрупо Италия – клон България”, че фирмата прекратява контролната си дейност у нас от 12.12.2021 г.

От ДФ”Земеделие” напомнят, че площите, животните и пчелните семейства, които са подпомагани по „Директни плащания“,  следва да са под контрол до 31 декември на последната година от ангажимента си.

Във връзка с изискванията на законодателството за биологично производство да няма прекъсване в процеса на сертифициране, биопроизводителите е необходимо да прехвърлят дейността си към друг контролен орган.

Те трябва да уведомят ДФ „Земеделие“ в срок от 15 работни дни от настъпването на промяната, като приложат документ, удостоверяващ непрекъсването на контрола, както и копие на договора с новото контролиращо лице съгласно чл. 39 от Наредба № 4 от 24.02.2015 г.