Областна администрация-Перник информира избирателите във връзка с предстоящите избори на 14.11.2021 година!

Областна администрация-Перник информира избирателите във връзка с предстоящите избори на 14.11.2021 година!

1. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес в срок до 30.10.2021 г.   в общинските администрации на територията на област Перник, кметствата или кметските наместничества на общината.

►Приложение № 30-ПВР/НС – https://www.cik.bg/bg/pvr-ns14.11.2021/documents

Избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес може да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД ,,ГРАО“ на адрес: https://regna.grao.bg/

2. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страниците на общините по постоянен адрес или настоящ адрес в случаите, когато своевременно е направено искане за гласуване по настоящ адрес.

Срок до 30.10.2021 г.

►Приложение № 39-ПВР/НС – https://www.cik.bg/bg/pvr-ns14.11.2021/documents

 3. Избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, може да поиска отстраняването им с писмено заявление до кмета на съответната община, кметството или кметския наместник в срок до 06.11.2021 г.

►Приложение – № 26-ПВР/НС – https://www.cik.bg/bg/pvr-ns14.11.2021/documents