36 нарушения на трудовото законодателство установи Инспекцията по труда в Перник

36 нарушения на трудовото законодателство установи Инспекцията по труда в Перник

102 проверки по спазване на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на фирми на територията на област Перник е извършила през април Дирекция „Инспекция по труда”. Най-много-40,  са проверките, свързани с осъществяването на контрол по спазването на изискванията при предоставянето на работна сила, с акцент върху законосъобразното възникване на трудовите правоотношения, изплащането на възнагражденията и разпределението на работното време, както и на лицензионните и разрешителни режими, свързани с наемане на работа. Следват проверките по изпълнение на издадени предписания-16, по член 327 от КТ са извършени 7, по искане по чл. 302 и 303 от КТ-5, по сигнали на граждани са извършени- 4 и други.

В резултат на упражнения през месец април контрол от страна на трудовите инспектори са установени 36 нарушения на трудовото законодателство. От тях 29 са свързани със здравословните и безопасни условия на труд и 7 са по трудови правоотношения.

През април Инспекцията по труда е съставила 11 акта за установяване на административни нарушения. От тях за нарушения на нормите, регламентиращи трудовите правоотношения са 9. За нарушения на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд-2.

 В анализа, който прави Д”ИТ”-Перник за изминалия месец, се посочва, че по време на проверките, инспекторите са обръщали много сериозно внимание на работодателите относно нарушенията, свързани с трудовото законодателство. В това число- работа без трудови договори, неспазване на работното време, полагане на извънреден труд над допустимите норми, заплащане на труда. Обект на сериозно внимание от страна на инспекторите са и нарушенията, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд. В резултат на това се наблюдава драстично намаляване на случаите на работа без трудов договор, полагане на извънреден труд над допустимото, ненавременно заплащане на трудовите възнаграждения.