Областният управител на Перник организира консултация за състава на РИК

Областният управител на Перник организира консултация за състава на РИК

От пресцентъра на областния управител на Перник Емил Костадинов съобщиха, че губернаторът организира консултациите за определяне състава на Районната избирателна комисия. В съобщението се казва, че ще бъде проведена среща – консултация с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 45-то Народно събрание за изготвяне на предложение за състав на Районна избирателна комисия на 14 Пернишки многомандатен район.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени в 45-то Народно събрание.

Консултацията ще се проведе в събота, на 15 май 2021 година от 11часа в зала „Струма“, намираща се партерния етаж на Областна администрация – Перник.

Съгласно Решение №5-НС от 12.05.2021 г. на ЦИК, съставът на РИК за изборни райони до 9 мандата включително (какъвто е 14 Пернишки район) следва да има 13 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите, а именно:

1. Коалиция „ГЕРБ-СДС“ – 4 членове;

2. Партия „Има такъв народ“ – 3 членове;

3. Коалиция „БСП за България“ – 2 членове;

4. Партия „ДПС” – 2 членове;

5. Коалиция „Демократична България” – 1 член;

6. Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ – 1 член.

Изисквания към членовете на Районните избирателни комисии:

1.За членове на РИК се назначават лица, които:

а) са български граждани;

б) са навършили 18 години;

в) не са поставени под запрещение;

г) не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

д) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани от наказателната отговорност за умишлено престъпление;

е) владеят български език;

ж) са с висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование.

2. Обстоятелствата по букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ и „е“ се установяват с декларация – Приложение към Решение № 5-НС/12.05.2021 г. на Централната избирателна комисия, а по буква „ж“ – с копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено  висше образование от съответното висше училище (в случай, че все още няма издадена диплома).

3. На основание §32, ал.2 и ал.3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (обн. ДВ, бр. 41 от 2007 г.), във връзка с §5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование на лица, притежаващи висше образование, се приравняват лица, притежаващи дипломи за полувисше образование, издадени от полувисши институти до влизането в сила на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр., 112 от 27.12.1995 г.), както и лица, придобили образователно – квалификационна степен „специалист по ….“ до 25.05.2007 г. – влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 41 от 2007 г.)

4. Членовете на РИК е препоръчително да са юристи.

Районната избирателна комисия осъществява правомощията си от назначаването й с решение на ЦИК – от 22.05.2021 г. до 25.07.2021 г. включително (до 14 дни след произвеждане изборите за народни представители).

При провеждане на консултациите за състава на РИК за област Перник, партиите и коалициите е необходимо да представят:

1. Писмено предложение за състав на РИК, което да съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в Комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 10.05.2021 г. (в случай на невъзможност да се спази срокът е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалиция, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответаната партия или коалиция;

3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома);

5. Предложение на партиите и коалициите за резервни членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал.2 от Изборния кодекс или когато член на Комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;

6. Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение към Решение №5-НС/12.05.2021 г.)

За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от всички участници в тях. При отказ да се подпише протоколът от участник в консултациите, както и когато протоколът се подписва с особено мнение, към него се прилагат мотивите на отказалите да го подпишат, особените мнения, както и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.

Приложение: Декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс от лицата, предложени за членове на РИК, в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. –                         Приложение към Решение №5-НС/12.05.2021 г.