ОбС в Радомир отвори път за разрешаване на водния проблем

ОбС в Радомир отвори път за разрешаване на водния проблем

Общинският съвет в Радомир даде съгласие на свое заседание Община Радомир да дари проекта за реконструкция на довеждащия водопровод от помпена станция “Опалово” до град Радомир на “ВиК” ООД – Перник“.  Целта е  неговата реализация чрез инвестиционния механизъм на “Български ВиК холдинг” ЕАД. “ВиК” ООД – Перник има целеви инвестиционен ресурс за осъществяване на дейностите, предвидени в проекта, което налага дружеството да го получи като дарение от Община Радомир. С решението си местните парламентаристи упълномощиха кмета Пламен Алексиев да сключи договор за дарение с “ВиК” ООД – Перник. Това дарение ще спомогне за финансирането и реализацията на проекта и на практика ще даде възможност за драстично намаляване на загубите на вода, които са налице в момента, поради амортизацията на съоръжението, смятат експерти.

С 14 гласа “за” и 2 “въздържал се” местният парламент прие промяна и в Наредбата за определяне на местните данъци в Община Радомир. В рамките на заседанието кметът Пламен Алексиев направи предложение размерът на данъка върху недвижимите имоти да се определя в размер на 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот, вместо първоначалното предложение от 2,5 на хиляда. Във връзка с решение на Административен съд – Перник, образувано по протест на Окръжна прокуратура – Перник, тази ставка се уеднаквява за имотите в град Радомир и за тези в другите населени места от общината. Целта на промяната е предлагане на по-качествена административна услуга за гражданите, подобряване на инфраструктурата, в частност на пътищата, електрическото осветление, както и осигуряване поддръжката на паркове, алеи, детски площадки и изграждане на нови такива съоръжения.

Общинският съвет прие и отчет на общинския план за работа с младежите през 2020 г., чийто цели са качествен живот на младите хора, осигуряване на трудова заетост след завършване на образование, гражданска активност, здравословен начин на живот и др. Програмата е насочена към младежи на възраст между 18 и 29 години – ученици, студенти, работещи, безработни, млади хора в неравностойно положение и др. За 2020 г. общият брой безработни в посочената възраст в община Радомир е бил 57 души. Реализирани са различни форми на консултиране, предоставяне на информация за включване в програми и мерки за заетост и обучение и др.

На територията на общината функционират и 11 спортни клуба, занимаващи се с футбол, тенис, карате, фитнес и др., които подпомагат активния начин на живот на младите хора. През 2020 г. на територията на общината бяха открити две спортни площадки на територията на град Радомир – в кварталите “Арката” и “Пчелински”. С решение на общинския съвет бе създаден и общински младежки съвет, като консултативен орган към Община Радомир, с помощта на който местната власт цели да усети пулса и мисленето на младите хора, като възприеме техните идеи и предложения за реализирането на младежките дейности.

На заседанието днес бяха приети още отчети за дейността на общинския съвет и неговите комисии, изпълнението на неговите актове, отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, както и програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Съгласно приетата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, Община Радомир има намерение да отдаде на концесия хижа “Орлите” и язовир “Стефаново”, а сред предвидените за продан чрез публично оповестен търг или конкурс са бившите сгради на училищата в селата Копаница, Горна Диканя – махала “Клисурата”, Драгомирово и Байкалско, както и бившата сграда на читалището в Углярци.

За периода от 1 юли до края на 2020 година, общинският съвет е приел 91 решения, като нито едно от тях не е протестирано или върнато за ново разглеждане от прокуратурата или областния управител на област Перник.

На заседанието днес съветниците гласуваха още и отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Радомир и отпускане на помощи на нуждаещи се лица. Бяха утвърдени и кандидатури за съдебни заседатели в Районен съд – Радомир. Налице е нужда от гласуване на допълнителни кандидатури на хора за тази длъжност, за да се достигне необходимият за нормалната работа на съда брой, коментира председателят на местния парламент Светослав Кирилов.