2 536 нарушения откри Инспекцията по труда в Перник през 2020 година

2 536 нарушения откри Инспекцията по труда в Перник през 2020 година

1032 проверки по спазване на трудовото законодателство и осигуряването на  здравословни и безопасни условия на труд в предприятия и фирми на територията на област Перник е извършила Дирекция „Инспекция по труда” през 2020 г.

 При 200 от проверките е извършен контрол по спазване на противоепидемичните изисквания по време на въведеното извънредно положение. При 143 от проверките е извършен контрол по изпълнението на издадени предписания за отстраняване на нередности. 129 от проверките са по искане по чл. 302/303 от КТ. 118 от проверките са извършени във връзка с постъпили сигнали и жалби на граждани. 113 са извършени по инициатива на МВР. 31 са направени по инициатива на НОИ. 83 са по искане по чл. 327 от КТ и други.

В резултат на упражнения контрол от страна на трудовите инспектори, през миналата година са констатирани 2 536 нарушения на трудовото законодателство. Най-голям е броят на нарушенията, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд-1 327. След тях са нарушенията по трудови правоотношения- 1 205. Спрени са и няколко строителни обекта, поради нарушения в осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд на раотещите.

През 2020 г са съставени 58 акта за установяване на административни нарушения. Най-много са. Най-много са актовете, свързани с нормите, които регламентират трудовите правоотношения- 46. След тях са актовете, свързани с нарушения на нормите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд-8.

Анализът, който прави Дирекция „Инспекция по труда” Перник показва, че по време на проверките, инспекторите са обръщали много сериозно внимание на работодателите относно нарушенията, свързани с трудовото законодателство. Това включва: работа без трудови договори, неспазване на работното време, полагане на извънреден труд, заплащане на труда. Обект на внимание от страна на инспекторите са били и сериозните нарушения, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите. В резултат на това, през годината се наблюдава намаляване на случаите на работа без писмен трудов договор, полагане на повече от регламентирания извънреден труд, ненавременно плащане на заплати и извънреден труд в предприятията в областта.