Община Трън кани транспортни фирми да се включат в конкурс за обществен превоз

Община Трън кани транспортни фирми да се включат в конкурс за обществен превоз

Община Трън отправи покана към всички заинтересовани лица, които желаят да извършват услуги по обществен превоз на пътници, съгласно възложени маршрутни разписания. Транспортните услужи да разделени на три вида.

Първият вид е„Обществен превоз на пътници по междуселищни автобусни линии съгласно възложени маршрутни разписания по транспортната схема”. В него са включени 17 автобусни линии.

Вторият вид е„Обществен превоз на пътници по междуобластни автобусни линии съгласно възложени маршрутни разписания по транспортната схема”. В него са включени 5  автобусни линии.

Третият вид е. „Обществен превоз на пътници по междуобщински автобусни линии съгласно възложени маршрутни разписания по транспортната схема”. В него са включени само 2 автолинии.

Срокът на договора за пряко възлагане на изпълнението на маршрутните разписания, който ще се сключи с класирания участник, трябва да е от 17.12.2020 г. до датата на сключване на договори с превозвачи, избрани за изпълнители, след проведена процедура за обществена поръчка за възлагане на линиите от Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми (квота на Община Трън ) или до 17.12.2021 г., независимо кое от събитията ще настъпи първо.

Участникът трябва да притежава валиден лиценз за извършване на международен превоз на пътници – лиценз на Общността или лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България, издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощени от него длъжностни лица.

 Участниците трябва да разполагат с 6 основни и 1 резервен автобус. Те трябва да посочат за основните и резервните автобуси: автобус марка, модел, клас; регистрационен номер; свидетелство за регистрация номер; дата на 1-ва регистрация; съответствие с екологична категория ЕВРО; предназначение на автобуса (основен/резервен). Автобусите да отговарят на изискванията за клас на автобусите, посочени в чл.37, Наредба №2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от министъра на транспорта. Предложените от участника автобуси трябва да са включени към лиценза на участника за извършване на превоз на пътници на територията на Република България и да отговарят на изискванията за техническа изправност, посочени в Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.