Общинската управа на Перник отговори подробно на поставените от Демократична България-Перник въпроси

Общинската управа на Перник отговори подробно на поставените от Демократична България-Перник въпроси

Ръководството на Община Перник отговори подробно на поставените в декларация на Демократична България-Перник въпроси, относно разминаването, което се получава между заложения размер на разходите за лихви за цялата 2020 година и изплатените към 31.08.2020 г. Според политическата партия „Има превишение в размер на 529 497.00 лв. Настояваме, кметът, Станислав Владимиров да оповести публично към кои доставчици са основно просрочените задължения, кога са възникнали те и с какви лихвени проценти се олихвява просрочието им. Как и от кого са договорени”, се настоява във въпросната декларация.

Ето и отговора на Община Перник:

„Във връзка с публикуваната декларация на Демократична България – Перник, в която се задават въпроси относно касовото изпълнение на бюджета, бихме желали да подчертаем, че цялата дейност на Община Перник е прозрачна и публична.

Най-голямата сума изплатена по лихви за просрочени задължения е свързана със запор от страна на „Топлофикация Перник“.  Сумата  е изплатена на ЧСИ във връзка със споразумение № 74/27.05.2016г. – т. дело № 4133/2019г. и изп. дело № 289/2020г. по задължения преди 13.05.2016г.  и е на стойност  400 260,56 лева.

Към 30.09.2020 г. в сравнение с 31.12.2019г. Община Перник е погасила задължения на стойност над 11 304 344,87 лв.  Коректни сме към всички доставчици, с които сме започнали да чистим стари задължения и ги погасяваме редовно, според договорките, които сме постигнали. 

Според отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2020г. платените разходи за лихви/разходи за лихви по заеми от страната и други разходи за лихви/ възлизат на стойност 694 098 лева, а планът за 2020г. е 164 185 лева. Средствата са разплатени за:

Лихви по запори към ЧСИ – 47 444,55 лева.

Лихви по изплатен запор Топлофикация Перник Споразумение № 74/27.05.2016г. – т. дело № 4133/2019г. и изп. дело № 289/2020г. по задължения преди 13.05.2016г.  – 400 260,56 лева.

Лихви Трейс Кордел по Спогодба от 18.09.2019г. – строителство на депо за неопасни отпадъци по фактура от 2016г. – 130 084,14 лева.

Лихви НАП ревизионен акт за начет № РА-5-13-00730808/05.03.2019г. – 61,98 лева.

Лихви Български пощи по Спогодба от 27.08.2019г. – предоставени пощенски услуги по фактури от 2013г. – 22 099,76 лева.

Лихви Асфалтинг по Спогодба по т.д. № 106/2019г. на ОС Перник – изграждане на паркинг зад Съдебната палата по фактура от 2016г. – 19 327,27 лева.

Лихви Басейнова дирекция – 73,32 лева.

Лихви ЧЕЗ Електро – ел. енергия – 3 336,95 лева.

Лихви Стройнорм-Заповед за изпълнение на парично задължение № 2507/21.07.2020г.-проект ЗДГС – строителен надзор на СМР първи допълнителен обект озеленяване Информационен център по фактура от 2016г. – 1 803,20 лева.

Лихви ВиК – 1 057,91 лева.

Лихви ВиК Общинска администрация – 1 057,91 лева.

Лихви по запори ЧСИ физически лица – 1 253,76 лева.

Лихви от поделения /ЧЕЗ, Топлофикация, ВиК/– 10 797,60.

Лихви овърдрафт Интернешънъл Асет Банк по Договор № 50/15.05.2017г. – 25 177 лева.

Лихви Фонд „Енергийна ефективност“ по Договор № 162/27.02.2014г. – финансиране на инвестиционен проект за „Прилагане на енергоспестяващи мерки в Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Перник” – 121 лева.

Лихви Фонд „ФЛАГ“ по Договор № 831/20.11.2015г. – дългосрочен  кредит за  финансиране на дейностите по проект «Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник» – 31 199 лева.

За просрочените задължения, които са факт в следствие на касовия разрив, във връзка с пандемията от COVID-19 и мерките, които предприехме за облекчаване на малкия бизнес и родителите, чиито деца посещават детска градина, Община Перник предприема действия за кандидатстване за нисколихвен кредит по Финансовия инструмент.

Във връзка с настояването публично да бъдат оповестени данните към кои доставчици са основно просрочените задължения, уведомяваме, че те съдържат данни, които могат да бъдат получени по реда на Закона за достъп до обществена информация”.

Община Перник е приложила и много подробни справки за просрочените задължения към 31.08.2020 г. и общите задължения на Община Перник за периода от 31.12.2014 г. до 31.10.2020 г.