Европрограма дава възможност за разкриване на детски кътове в администрации и фирми

Европрограма дава възможност за разкриване на детски кътове в администрации и фирми

Днес в Перник екипът на Областния информационен център проведе информационна среща с представители на регионални печатни и електронни медии, на която бяха представени актуалните възможности за финансиране на проекти със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Изключителен интерес представляват възможностите, които предоставя ОП „Развитие на човешките ресурси“ и по-специално процедурата „Детски кътове“. Крайният срок за кандидатстване по нея е 15 декември 2020 година.

По процедурата се изисква съфинансиране само от кандидатите, които не са органи на изпълнителната и местната власт, а минималният размер на минималната безвъзмездната финансова помощ е  50 000 лева. Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ е 150 000 лв.

Процедурата „Детски кът“  предоставя възможност за осигуряване на социални придобивки в предприятията, посредством адаптиране и оборудване на подходящо помещение за полагане на почасови грижи за деца. Всяко проектно предложение трябва да предоставя почасови грижи за минимум 15 деца на възраст до 12 години. Помещенията, които ще бъдат адаптирани за целта трябва да са съобразене с броя на децата, които ще го посещават, като за всяко от тях се осигурява площ от 2,5 кв. м., но не по-малко от 30 кв.м. общо за един детски кът. 

Работодатели по процедурата са микро, малки, средни и големи предприятия, регистрирани по реда на Търговския закон. органи на изпълнителната и местната власт.

Когато кандидатът или асоциираният партньор е община и участва по процедурата самостоятелно или в партньорство, тя трябва да представи решение на Общинския съвет за подаване на проектно предложение по конкретната процедура (само за кандидата); решение на Общинския съвет за одобряване на партньорството по проекта, съгласно чл. 59 и сл. от ЗМСМА (за кандидата и асоциирания партньор).  Асоциираният партньор участва като такъв само в едно проектно предложение.

Предвид демаркацията с Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” по настоящата процедура не могат да кандидатстват и да бъдат партньори организации, които попадат в обхвата на системата на предучилищното и училищно образование и в системата на висшето образование     

Процедурата предвижда за работа да бъдат наети безработни, регистрирани в Бюрата по труда за определяне на възможностите им за включване в заетост и/или в обучение при необходимост, свързано с полагане на грижи за деца. Предвижда се и обучение за придобиване на умения за полагане на грижи за деца.

Включване на безработни лица в субсидирана заетост при работодател за почасово или целодневно полагане на грижи за деца е за период до 12 месеца. Едно безработно лице следва да полага грижи за минимум 5 деца! Трудовите и осигурителните отношения на наетите в рамките на проекта лица от работодателя, се уреждат при условията на българското трудово и осигурително законодателство.

Специалистите от ОИЦ-Перник са готови да предоставят пълните подробности по процедурата на всеки, проявяващ интерес към нея.