Общинско предприятие ”Трънска гора” увеличи горския си фонд с още над 619 декара

Общинско предприятие ”Трънска гора” увеличи горския си фонд с още над 619 декара

Местният законодателен орган на  Трън разреши на последното си заседание миналата седмица,  82 поземлени имота с начин на трайно ползване: пасище, ливада; гори и храсти; ливада и други с обща площ от 619. 689 дка, собственост на Община Трън, да променят  предназначението. От земеделски земи, общинска собственост, тези имоти стават горски територии, общинска собственост. В докладната си до Общинският съвет, кметът на пограничния град Цветислава Цветкова  информира, че общината е собственик на голям брой земеделски имоти, които с годините са придобили характеристика на гора и отговарят на условието да бъдат стопанисвани съгласно Закона за горите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. При инвентаризацията на горските територии през 2012г. същите са устроени и включени в Горскостопанския план на Общинско предприятие „Трънска гора, с предвидено планирано ползване за добив в тях като горски територии, но с вид собственост- земеделски територии общинска собственост(ЗТОС).

 „Към момента тези територии се идентифицират като имоти с начин на трайно ползване гори в земеделски земи, гори и храсти в земеделски земи, пасища, мери, ливади, ниви и др. за нуждите на селското стопанство, но като такива не могат да бъдат стопанисвани съгласно Закона за горите след последните изменения в него. Този факт затруднява отглеждането на насажденията, които представляват подотдели, част от одобреният и утвърден Горскостопански план на общинско предприятие  „Трънска гора“. Това  нарушава балансът в планираното ползване и очакваните добиви, компрометира изпълнението на лесовъдските мероприятия, заложени за изпълнение в плана”, пише в докладната си до Общинския съвет кметът Цветкова.  Във връзка с това  Общински съвет Трън вземе решение да бъдат предприети всички законови действия за промяна на предназначението на тези земеделски  имоти в горски територии, общинска собственост. Така общинското предприятие „Трънска гора” увеличи още горските територии, които стопанисва.  Общинското предприятие  стопанисва най-много гори в България. То има ангажимента да осигурява дървата за огрев на местното население в община Трън. В момента, цената на дървата за огрев в Трън е най-атрактивната в региона.