Ще има ли скоро Перник екологичен градски транспорт?

Ще има ли скоро Перник екологичен градски транспорт?

Публична тайна е, че след ликвидирането на тролейбусния транспорт, Перник остана без екологични возила по градските линии и този проблем тревожи жителите на областния град. Много надежди се възлагаха на проекта за интегрирания градски транспорт, но до момента все още нови ековозила в Перник няма. На редовното заседание на минипарламента в края на август към кмета на общината бе отправен въпрос за хода на изпълнение на проекта и доставката на новите автобуси.  

Днес зам.кметът Стефан Кръстев даде изчерпателен отговор на питането. В него се казва: „Проектът „Интегриран градски транспорт на град Перник“, финансиран от ОП „Региони в растеж 2014-2020“ стартира на 15 май 2018г. с подписване на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Стартирането на проекта се бележи от редица трудности и неточности, които водят до сериозно забавяне на изпълнението на дейностите по проекта и до неуспешно провеждане на две от основните открити процедури., а именно:

1) Открита процедура  с предмет „Доставка на подвижен състав – 15 броя нови автобуси на природен газ за нуждите на обществения транспорт в град Перник“ е обявена с Решение №1/ 02.08.2018г. и прекратена с Решение  №10/06.11.2018г. поради внесена жалба за ограничително и дискриминационно  изискване за дължината на автобусите, след което броят на автобусите е намален от 15 на 13 броя и са изменени параметрите за дължина. На 27.02.2019г. отново е обявена процедурата, но поради липса на подадени оферти е прекратена 14.05.2019г. От този период, повече от няколко месеца не са предприети действия по обявяване на нова процедура за закупуване на автобусите. На 24.03.2020г. след преработване на документацията и увеличение на прогнозната стойност е обявена нова процедура за доставка на подвижен състав. С Решение № 34/14.07.2020г. е избран изпълнител – „Консорциум К.Б.Б. Перник“. Срокът за обжалване е изтекъл, предстои подписване на договор за доставка, след предоставяне на Гаранция за изпълнение от страна на изпълнителя. Срокът за изпълнение на договора е 180 календарни дни, от датата на подписване на договора.

2) Процедура „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на вътрешна газопроводна инсталация и сграда за газозарядна станция“ е открита процедура по ЗОП с две обособени позиции, обявявана и прекратявана трикратно поради неявяване на кандидати, отговарящи на изискванията  на възложителя.  С оглед на това забавяне е взето решение за провеждане на процедури  на договаряне без предварителна покана съгласно чл. 138, ал.1 във връзка с чл. 79, ал.1, т.1 предложение първо от ЗОП. По поддейност „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на вътрешна газопроводна инсталация и сграда за газозарядна станция“ с Решение №27/15.05.2020 г. е проведена процедура на договаряне без предварителна покана. Избран е изпълнител и е подписан договор с фирма „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД. По поддейност „Pеконструкция и ремонт на депо в гараж в кв. Църква“ с Решение №30/09.06.2020 г. е проведена процедура на договаряне без предварителна покана с цел определяне на изпълнител. Избран е изпълнител и е подписан договор с фирма „ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ“ЕООД.

Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез въвеждане на екологосъобразен обществен електротранспорт в Перник“ ОП „Околна среда“ 2014-2020г. стартира на 07.05.2020г. Планираните дейности се изпълняват в срок, като откритата процедура „Доставка на 5 броя нови електрически единични автобуси и специализирано допълнително оборудване към тях, в т. ч. 5 броя зарядни станции за бавно зареждане и 1 брой двойна бързо зарядна станция“ предстои да бъде обявена края на месец октомври 2020г. Планираната дата за сключване на договор с избран изпълнител е през месец Март 2021г. съгласно График за изпълнение на дейностите и План за външно възлагане на обществени поръчки.

В хода на работа се установи, че липсва интегриран подход при управленските решения за планирането и подготовката на двата проекта и по-конкретно в частта за реконструкцията и изграждане на депо и хале в кв. Църква, където да се паркират и обслужват 18-те автобуса. Беше сформирана работна група от експерти в Община Перник и проектант от фирма „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД, която на място установи изключително окаяното състояние на бившия тролейбусен гараж и направи анализ за бъдещото му възстановяване и разполагане на сградите и автобусите, заложени по двата проекта. Предстои да се вземат решения за дофинансиране на ремонта на депото в кв. Църква, за да се постигне цялостно завършен според всички съвременни изисквания за качество и експлоатация  обект.“