Инспектори на Инспекцията по труда в Перник провериха работодатели, използвали недеклариран труд

Инспектори на Инспекцията по труда в Перник провериха работодатели, използвали недеклариран труд

Дирекция „Инспекция по труда“ в Перник се включи на  21 септември 2020 г., в екшън ден. На този ден целият наличен състав на Изпълнителна агенцията „Главна инспекция по труда” извърши проверки в цялата страна на работодатели, при които през последните три години са установявани случаи на работа без трудов договор повече от веднъж. Това информираха от Дирекция „Инспекция по труда” в Перник

На територията на област Перник са проверени 9 работодатели. По време на извършените проверки не са установени случаи на работа без трудов договор.

 Наблюденията върху контролната дейност на дирекцията показват, че контролът оказва дисциплиниращ ефект върху работодателите, тъй като рядко се установяват нови случаи на работа без трудов договор в предприятия, в които са установявани такива. Забелязва се обаче използването на други форми на недеклариран труд, като работа на пълен работен ден при договор на непълен, получаване на част от възнагражденията нерегламентирано и др., които са трудно доказуеми, особено без съдействието на работещите.

 От Инспекцията по труда напомнят, че като работят недекларирано, работниците и служителите губят и трудови, и осигурителни права. Те се лишават от обезщетения или получават такива в по-малък размер при оставане без работа, при болест, бременност и раждане, при пенсиониране.

 Европейската кампания за деклариран труд, в рамките на която бяха извършени тези проверки, се организира от Европейската комисия чрез Европейската платформа за справяне с недекларирания труд. Организацията у нас е възложена на Инспекцията по труда с активното партньорство на МТСП, МОН, НАП, НОИ, АЗ и всички национално представителни организации на работниците и служителите и на работодателите. Целта е бъдещи и настоящи работещи, както и работодатели, да бъдат информирани, основно чрез социалните мрежи, за правата, които им дава декларираният труд.

 Инспекцията по труда организира и онлайн срещи с ученици, за да обясни правата им при започване на работа, както и какви ползи им носи декларираният труд. В информационната кампания сред учениците на територията на област Перник се включиха две училища. При желание експерти на дирекция „Инспекция по труда“ Перник са готови да информират учениците и на други училища.

 Информация за кампанията, както и за правата на работещи и работодатели, се публикува в специално създадената Фейсбук страница„Всички права запазени“.  Възпитаването на култура на превенция чрез информиране и консултиране на бъдещи и настоящи работещи и  на работодатели е основна част от дейността на Инспекцията по труда.

 По проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ са разработени въпросници за самоконтрол, които ще позволят на работодателите да се самооценят доколко правилно прилагат трудовото законодателство и да отстранят несъответствията до извършването на проверка от контролните органи на Инспекцията по труда. Част от въпросниците са свързани и с прилагането на разпоредбите, които регулират възникването, осъществяването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения. Предстои стартирането на пилотно прилагане на новата форма на контрол.