Кампанията на КНСБ „Сивото убива“ продължава

Кампанията на КНСБ „Сивото убива“ продължава

В Седмицата на действието на Европейската кампания за деклариран труд (21-25 септември), РС на КНСБ Перник организира пресконференция на тема „Недеклариран труд и нарушаване правата на работното място“ на 24 септември 2020 г. Представени бяха резултати от проведената информационна кампания на РС на КНСБ Перник под мотото „Сивото убива”, функционирането на мобилното приложение за сигнали VOX; казуси и сигнали за нарушени права на работното място със секторно измерение.

Кампанията „Сивото убива“ има за цел да повиши обществената осведоменост и да насърчи гражданското участие в процесите,  и политиките за ограничаване и превенция на недекларираната заетост в България.

Лидерът на регионалната структура на най-големия български синдикат Наташа Ангелова, разказва за извървения път. „Открихме кампанията в гр. Перник на 19.07.2019 г. с пресконференция и с активното участие на наши изявени синдикалисти. Впоследствие разположихме шатри с информационна цел на 26.07.2019 г., 02.08.2019 г. и 16.08.2019 г., пред сградата на Синдикален дом Перник, пл. „Кракра“1. Популяризирахме кампанията и в гр. Земен на 18.09.2019 г., в гр. Радомир на 19.09.2019 г. и в с. Калище на 08.10.2019 г. По време на кампанията над 1250 посетителите на информационния център бяха запознати с техните основни трудови и социални права, както и с новото мобилно приложение на КНСБ – VOX, с което всеки работник или клиент може да подаде сигнал за некоректни практики на работодатели и фирми, както и да сподели позитивни примери за мястото, на което работи.

Забавяне на трудовите възнаграждения, „заплати в плик” или работа на пълен работен ден при сключен договор за 4-часов работен ден са най-честите сигнали, подавани в КНСБ от работници в област Перник. Сред най-засегнатите от сивата икономика са секторите търговия, шивашко производство, строителство на съоръжения и транспорт.

В национален план, за България делът на сивата икономика в брутния продукт към края на миналата година е около 21%, което се равнява към 23 млрд. лв. Сивата икономика в България произвежда около 23 млрд. лв, които са извън обхвата на публичните финанси и социално-осигурителната система.

Разпространението на недекларирания труд в България по данните на различните изследователски проучвания е следното: 16-20% от населението са закупували недекларирани стоки и услуги, 5-10% са упражнявали недеклариран труд, 6-14% от наетите са получавали заплати в плик. 97% от недекларирания труд е от наемни работници, а само 3% от заети хора.

Мобилното приложение VOX КНСБ, стартира през месец юни 2019 г. и към настоящият момент има над 100 хиляди сваляния от магазините App Store и Google Play.

Активността на потребителите, при сваляне на приложението и подаване на сигнали чрез него се повишава значително след като то е представяно в рамките на кампанията „Сивото убива“, чрез пресконференции из цялата страна и достигане до отделните граждани през мобилните информационни центрове на КНСБ, организирани във всеки отделен град“ разказа Ангелова.

Тя допълни, че общо сигналите в приложението са 108 броя, като 102 от тях са негативни, а 6 са подадени като позитивни сигнали. Към настоящият момент 62 броя от сигналите. са препратени към институциите (46 към Главна инспекция по труда, 9 към Национална агенция за приходите и 7 към Комисия за защита на потребителя). Обработени и приключени са 67 сигнала. На 30 сигнала се очаква отговор от институциите.

Негативни сигнали има получени от 21 области от страната, като най-много те са от областите София – 31 сигнала, Бургас -12 сигнала, Варна и Стара Загора с по 9 сигнала, Шумен – 6 сигнала, Видин и Кюстендил с по 4 сигнала,  Плевен – 4 сигнала. Останалите области са с между 1 и 2 сигнала.

В секторно отношение най-висок брой на негативни сигнали, са в областта на търговията и услугите – 64 сигнала, туризма, хотелиерството и транспорта общо 20 сигнала. По другите отрасли, активността на потребителите по повод подавате на негативни сигнали е по-малка в сферата на образователната система има постъпили 4 сигнала, читалищно и библиотечно дело 2 сигнала, пенсионерските клубове 2 сигнала. Държавната администрация 2 сигнала, Здравната система 4 сигнала. В промишленост има 3 сигнал, в културата сигналът е един.

От приключените сигнали с отговор на институциите има 17 сигнала, по които е констатирано наличие на нарушение и по което са предприети необходимите мерки към съответните фирми или институции. В 15 от изпратените случай, институциите не са констатирали нарушение.

В отделни подадени сигнали се наблюдава 44 броя интеракции от други лица (харесвания, подкрепяния и споделяния).

По първоначално зададените категории в приложението, най много подадени негативни сигнали са в категорията „НЕПЛАЩАНЕ НА ЗАПЛАТИ И ОСИГУРОВКИ“, които са 26 броя, следвана от „ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД, ИЗВЪН ЗАКОНОВИТЕ РАМКИ“ – 15 броя сигнали и „ЗАПЛАТА В ПЛИК“ 14 броя сигнали.  Категориите „ЛИПСА НА КАСОВА БЕЛЕЖКА“ – 9 броя сигнали и „РАБОТА БЕЗ ДОГОВОР“ 8 броя сигнали. Категориите „НАСИЛИЕ ИЛИ ТОРМОЗ НА РАБОТНОТО МЯСТО“ – 9 броя сигнали и „ЛОШО ОБСЛУЖВАНЕ“ 7 броя сигнали. „НЕКАЧЕСТВЕНА СТОКА И УСЛУГА“ – 9 броя сигнали и „ЛОШИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“ – 5 броя сигнали.

В категорията с най-много сигнали, а именно „НЕПЛАЩАНЕ НА ЗАПЛАТИ И ОСИГУРОВКИ“, значителен и открояващ се ръст на подадени сигнали имаме в областните градове Бургас, Варна, Шумен, Видин, Кюстендил и др. – 20 броя, като за столицата, случаите са само пет. Подобна е ситуацията за категориите „НАСИЛИЕ ИЛИ ТОРМОЗ НА РАБОТНОТО МЯСТО“ – 9 броя сигнали, като за столицата случаят е само един. „ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД, ИЗВЪН ЗАКОНОВИТЕ РАМКИ“ – като отново случайте са концентрирани в областни центрове извън столицата. София се откроява с най-много сигнали в категория „ЗАПЛАТА В ПЛИК“, което донякъде може да подсказва, че където има най-голям оборот на средства, е най – „сиво“.

Позитивните сигнали, както казахме по-горе са 6 на брой от градовете София, Стара Загора и Плевен, в областта на търговията, училищната и здравна система. Потребителите са подали и един сигнал, подаден от синдикална федерация. Интеракциите, от страна на потребителите на приложението върху позитивните сигнали са 9 на брой.

От РС на КНСБ Перник настояват за дългосрочно и устойчиво финансиране на мерките за справяне с недекларирания труд, както и точни национални данни по темата. Хората трябва да получават доход не по-малък от гарантирания от прага на бедност!