Общинският съвет в Трън разреши издаването на Запис на заповед за стартиране на  проекта за рехабилитация на депото за твърди битови отпадъци

Общинският съвет в Трън разреши издаването на Запис на заповед за стартиране на проекта за рехабилитация на депото за твърди битови отпадъци

Общинският съвет в Трън упълномощи кмета, на провелата се миналата седмица сесия, да подпише Запис на заповед  в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 32 653,23 лв. Този документ е необходим за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договора, подписан на  05.08.2020г. между Община Трън и Министерството на околната среда и водите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” за реализирането на  проект „Техническа рекултивация и биологична рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци  в землището на гр.Трън. Местният законодателен орган възложи на кмета на община Трън да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договора  от 05.08.2020г. и да ги представи пред Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“, която е  Управляващ орган.

На 05.08.2020 г. беше подписан договор между Община Трън и МОСВ по проект „Техническа рекултивация и биологична рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци  в землището на гр.Трън- местността „Мечи дол” по Оперативна програма „Околна среда, процедура по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедурата по нарушение на правото на ЕС. Договорът е на стойност 326 532,35 лева, като средствата, осигурени от Европейския фонд за регионално развитие са в размер на 277 552,50 лева, а националното съфинансиране е на стойност 48 979,85 лева. В тази връзка, община Трън може да получи авансово плащане в размер на не повече от 10% от общата стойност на договора – 32 653,23 лв.  В изпълнение на договора е необходимо да се обезпечи 100% искания аванс, чрез издаване на Запис на заповед със съгласието на Общински съвет Трън.