Осъвременяването на пенсиите се извършва вече служебно

Осъвременяването на пенсиите се извършва вече служебно

Възможността за преизчисляване на пенсиите за трудова дейност е регламентирана в Кодекса за социално осигуряване (КСО). Това информираха от Националния осигурителен институт/НОИ/.

Тъй като осъвременяването на пенсиите с определен по чл. 100 от кодекса коефициент се извършва служебно, не е необходимо хората да подават заявления до съответното териториално поделение на НОИ.

Съгласно чл. 102, ал. 1 от КСО лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, могат да поискат не повече от веднъж в една календарна година преизчисляване на пенсията след пенсионирането, когато това е по-благоприятно за тях.

Преизчисляването се извършва от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението до териториалното поделение на НОИ.

В разпоредбата не е определен срок след отпускане на пенсията, в който може да се подаде заявление за преизчислението й, а е конкретизирано, че такова преизчисление се извършва не повече от веднъж в една календарна година.

В този смисъл, дори пенсията за трудова дейност да е отпусната през 2020 г., същата може да бъде преизчислена по реда на чл. 102 от КСО само един път през календарната 2020 г., а следващото й преизчисление по този ред може да бъде извършено най-рано през следващата календарна година, т.е. след 1.01.2021 г. в случая.