Днес започна изплащането на пенсиите за месец септември

Днес започна изплащането на пенсиите за месец септември

От 8 септември започна изплащането на пенсиите за месец септември, информираха от ТП на НОИ в Перник. В септемвриийската пенсия ще бъде изплатена еднократна допълнителна сума от 50 лева на  около 2 120 000 български пенсионери. Добавката се изплаща към пенсията или сбора от пенсиите заедно с другите добавки и компенсации към тях, а също така и над размера, ограничен до максималния размер на получаваните една или повече пенсии.  От НОИ увериха, че още сутринта ще бъдат заредени банковите сметки на пенсионерите, които си получават пенсиите по банков път. Онези, които ги получават на касите на „Български пощи”, ще си ги получат съгласно изготвения график.

Сумите от пенсии, преведени с пенсионен запис, се изплащат при поискване в 20-дневен срок от получаването в пощенската станция. Ако пенсионният запис не се изплати на лицето в 20-дневен срок, той се връща от пощенската станция на ТП на НОИ, което го е изготвило. За да бъде отново изпратен неполученият пенсионен запис, е необходимо лицето да уведоми ТП на НОИ.

Когато има неполучени суми от пенсия, пенсионерът или неговите наследници могат да ги поискат от ТП на НОИ, което съхранява пенсионното досие на наследодателя. В този случай се прилага разпоредбата на чл. 105, ал. 2 от КСО, съгласно която вземането за пенсия се погасява с изтичането на 3-годишен давностен срок, считано от 1-и януари на годината, следваща годината, за която се отнася. Този срок се прилага както по отношение на титуляря на пенсията, така и за неговите наследници.