Община Трън обявява публичен търг за отдаване под наем на басейна в село Банкя

Община Трън обявява публичен търг за отдаване под наем на басейна в село Банкя

Общинският съвет на Трън даде зелена улица за стартирането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Плувен басейн, намиращ се в землището на трънското село Банкя. Имотът е частна общинска собственост, с площ от 419 кв. м., застроен с плувен басейн със застроена площ от 90кв.м., сграда за кафе със застроена площ  от 12 кв.м. и съблекални със ЗП от 66 кв.м. Срокът за предоставяне се определя на 10 години. Наемателят има право да извършва търговска дейност по предоставяне на услуги, свързани с поддържането, управлението и експлоатацията на плувния басейн, като спортно-развлекателни услуги, здравни и рехабилитационни услуги, тренировъчна и състезателна дейност и други, свързани с предназначението на обекта. Общинският съвет на.Трън одобри за начална тръжна цена на годишния наем на имота да е в размер на 924,00лв.  с ДДС.

В условията на търга е записано за първата година наемателят да плати  целия размер на годишния наем в едномесечен срок от сключване на договора. За всяка следваща година,  годишния наем ще се изплаща в пълен размер на една вноска до 30 септември на текущата година.

 С оглед гарантирането на изпълнението на годишното плащане на наема, при подписване на договора депозитът за участие се трансформира в гаранция за изпълнение на договора, която се освобождава в едномесечен срок след прекратяване на договора.