Община Перник в готовност за новата учебна година

Община Перник в готовност за новата учебна година

Образователната система на община Перник включва 15 детски градини, 15 основни училища, 4 средни училища, 2 профилирани гимназии, 1 спортно училище, 5 професионални гимназии, 1 ЦСОП, 2 центъра за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс и Ученическо общежитие.

Сградният фонд на общинските детски градини и училища е публична общинска собственост. Материално-техническата база като цяло е в добро състояние. За поддръжката й всяка година се осигуряват средства от делегираните бюджети – по 25 лв. на ученик и от общинския бюджет. Община Перник и директорите на образователните институции търсят участие и реализация на различни проекти с цел подобряване на МТБ.

Директорите на общински училища като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити могат да използват за капиталови разходи средствата от добавката за подобряване на материално-техническата база  в размер на 25 лв. на  ученик.

През летния сезон на 2020 г. цялостен ремонт на покривната конструкция  е извършен в ОУ „Св. Константин Кирил-Философ“ (средствата са предоставени от МОН – 38 468 лв.). Частичен ремонт на покрива на основната сграда и административното крило е направен в VIII ОУ „Кракра Пернишки“. Ремонтиран е и покривът на СУ „Олимпиец“.

 Вътрешен ремонт на класни стаи и/или коридори е извършен в VII ОУ „Г. С. Раковски“, ОУ „Христо Ботев“  гр. Батановци,  XII ОУ „Васил Левски“, ОУ „Отец Паисий“ с. Ярджиловци, ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Дивотино, СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“, ПМГ „Хр. Смирненски“, ГПЧЕ „Симеон Радев“, V СУ „П. Р. Славейков“, VI СУ „Св.св. Кирил и Методий“, СУ „Олимпиец“, ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Драгичево, ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Рударци. Предстои ремонт и саниране на сградата на училището в с. Рударци със средства, предоставени от МОН на стойност 54 961 лв. Капитален ремонт на компютърен кабинет – смяна на подова настилка, подмяна на отоплителни тела, изолиране на топлопредаващи тръби е извършен в ОУ „Св. Иван Рилски“. Ново обзавеждане е осигурено и в компютърния кабинет на СУ „Темелко Ненков“. С нови интерактивни дъски са оборудвани класните стаи в Х ОУ „Алеко Константинов“, монтирана е нова техника за видеонаблюдение. Козметичен ремонт на класни стаи и ограда и подмяна на радиатори са извършени в XI ОУ „Елин Пелин“, закупени са нови 40 лаптопа. Подобрения са направени и във физкултурния салон на XIII ОУ „Св.св. Кирил и Методий“.  Ремонт на санитарни възли е осъществен в ЦПЛР-Ученическо общежитие и VIII ОУ „Кракра Пернишки“.  За нуждите на Ученическото общежитие са закупени 10 бр. климатици, както и лаптоп и мултифункционално устройство, обновени са 12 санитарни възли и е извършена подмяна на вътрешни врати. Ремонт на западен вход – стълбище и входно антре, е извършен в ОУ „Св. Иван Рилски“, възстановена е и бетоновата основа на външната ограда от двете училища, намиращи се в сградата. Подобрения на дворното пространство са извършени в училището в с. Дивотино.

Вътрешен ремонт е извършени в ДГ № 4 „Чуден свят“ на занимални, спални помещения, офиси,  санитарни възли. Направена е пълна хидроизолация на покрива на корпуса, в който се помещават яслените групи, финансирана от Община Перник. Предстои оформяне на две площадки – вътрешна и външна по БДП по спечелен проект от МОН по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Освежителен ремонт  на занимални и кухненски блок е извършен в ДГ № 5 „Вела Пеева“. Основни ремонтни дейности са извършени и в ДГ № 6 „Българче“, обогатена е материално-техническата база с интерактивна дъска и мултимедиен проектор. Вътрешни подобрения са направени и в ДГ № 12 „Радост“ , ДГ № 15 „Райна Княгиня“ и ДГ с. Драгичево. В един от филиалите на ДГ № 8 „Изворче“ е подменена дограмата и са ремонтирани стаите и коридорите. Дейности по поддръжката – освежаване, боядисване на огради, парапети, външни стълби и метални площадки, са осъществени в централната сграда на ДГ № 8 „Изворче“. Ремонт на отоплителни инсталации е извършен в ДГ „Пролет“,  ДГ № 14 „Славейче“ и ДГ „В. Терешкова“ гр. Батановци. Нови комбинирани детски съоръжения са поставени в ДГ № 3 „Пролетен цвят“ и ДГ № 9 „Калина Малина“. Предстоят дейности по ремонт на покрива на ДГ № 14 „Славейче“.

Детските градини имат готовност за отоплителния сезон. На локално отопление с течно гориво са ДГ „Пролет“, ДГ № 12 „Радост“ и ДГ № 14 „Славейче“. За началото на сезона тези детски градини разполагат с необходимите количества газьол, предстои зареждане. ДГ № 9 „Калина Малина“ – централна сграда е газифицирана и се осигуряват ежемесечно средства за изразходваните количества газ. С пелети се отопляват ДГ „Валентина Терешкова“ гр. Батановци и филиала на ДГ № 15 „Райна Княгиня“ в с. Мещица. Зареждането с пелети се осигурява ритмично.  Останалите 10 (десет) детски градини са на централно парно отопление. Имайки предвид опита от предишния отоплителен сезон, в който се случваха аварии в централната топлопреносна мрежа, всички директори на детски градини са осигурили допълнителни електроуреди за помещенията, за да бъдат достигнати необходимите температури, така че и при временно преустановяване на централното топлоподаване за децата да бъдат осигурени нормални условия.

По-голямата част от училищата също са на централно парно отопление. Газифицирана е сградата на VIII  ОУ „Кракра Пернишки“.   

С отопление на течно гориво са три училища – VII ОУ „Г. С. Раковски“ , XVI ОУ „Кирил и Методий“, ОУ „Христо Ботев“ гр. Батановци. В бюджетите на тези училища, които са на локално отопление, са разчетени и разпределени допълнителни средства по формулата за осигуряване на горива. На твърдо гориво са училищата в малките населени места – Кладница, Дивотино и Ярджиловци. И в тях директорите организират сключването на договорите и  доставката.

Във връзка с подготовката на учебната 2020/2021 година ще бъде извършен и оглед на състоянието на зелените площи в дворовете на яслите, детските градини и училищата. Дворовете на учебните заведения се окосяват, почистват и обезопасяват.

Преди началото на учебната година комисия от Община Перник ще извърши оглед с цел безопасността на движението в района на детските градини и училищата.