Дават под наем апетитни  общински имоти в Перник

Дават под наем апетитни общински имоти в Перник

Община Перник уведомява всички заинтересовани лица, че на 11.09.2020 г. от 9,30 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

 – Помещение – 45,00 кв. м., намиращо се в гр. Перник, ул. „Търговска“ № 29, за търговска дейност. 

– Помещение – 30,00 кв. м., намиращо се в гр. Перник, ул. „Търговска“ № 29, за търговска дейност. 

–  Помещение – 260,00 кв. м., намиращо се в гр. Перник, пл. „Кракра Пернишки“ № 1, за търговска дейност. 

 – Помещение – 65,00 кв. м., намиращо се в гр. Перник, ул. „Миньор“ № 1, за търговска дейност. 

 Тръжната документация, съдържаща информация за обектите, условията за оглед на същите, изискуемите документи за участие може да се заплати от 31.08.2020 г. в касата на ОП ”ОССТО” /отдел „Управление на човешките ресурси и деловодство” – партер, гише № 9/, за сумата от 50,00 лева и се получи на етаж 9, стая № 6.

 Гражданите могат да получат допълнителна информация на тел. 076/ 684-295