Радомирската фирма „Галко“  – историята на оранжерийното производство в България

Радомирската фирма „Галко“ – историята на оранжерийното производство в България

Днес радомирската фирма „Галко“ АД произвежда основно стоманени решетки, които вече са незаменим елемент в съвременното строителство. Познати като скари, гидероси, метални решетки и др., те неизменно присъстват както в промишленото, така и в гражданското строителство, с най-разнообразни приложения и характеристики. Основно се прилагат като подови настилки на пешеходни повърхности в различни конструкции и съоръжения, като: пасарелки, обслужващи зони на тръбопроводи, резервоари, пречиствателни станции, мостове, платформи на GSM предаватели, евакуационни стълби, капаци на канали и люкове, капаци на вентилационни отвори в мазета, шахти, английски дворове, ревизионни отвори в промишлени или търговски зони и много други. Разработени са варианти, които да позволяват използването им и при много тежки натоварвания – преминаване на техника, машини и превозни средства. Предприятието обаче е и живата история на оранжерийното производство у нас.

Ръководството на МЗ „Струма“ – Перник през 1965 г. организира изграждането на временна производствена площадка край МТС – Радомир за производство на мелиоративни машини и оранжерийни конструкции, изготвя проект за строителство на нов цех и разработва конструктивна и технологична документация за новите производства. Така се постави началото на второто промишлено предприятие в Радомир – Завод за оранжерийни топлотехнически съоръжения (ЗОТС).

Към 01.06.1967 г. е изработен първият прототип и експедиран за поцинковане в гр. Оряхово, а в края на 1967 г. и началото на 1968 г. е построена първата българска оранжерия край Стара Загора. През есента на същата година на откритата площадка в Радомир се изгражда временна инсталация за горещо поцинковане на детайлите. В началото на 1969 г. започват строително монтажните работи на новата поцинковална инсталация, доставена от фирмата „Джон Томсън“ – Англия. Същата година се произвеждат и експедират първите български оранжерии за износ в СФРЮ.

Вторият етап от развитието на завода се характеризира с обособяването му като самостоятелно Стопанско предприятие в системата на ДСО „Тежко машиностроене“. Заводът произвежда оранжерийни конструкции, детайли за оранжерийни комплекти, предмети за ширпотреба на населението – секции за гаражи, метални врати, стелажи, платна за огради, произвежда поцинковани детайли – калорифери, батерии, корабни изделия, перилно оборудване.

С решение № 3573 от 4.10.1991 г. на ПОС се регистрира дружество с ограничена отговорност „Галко“ ЕООД, което приема активите и пасивите на ЗОТС – Радомир.

Неблагоприятната икономическа обстановка и наложилата се стагнация на производството в страната се отразява и върху производствено-стопанската дейност на завода. Така през 1994 г. в „Галко“ ЕООД – Радомир започва процедура на приватизация чрез изкупуване на дялове от колектива или така наречената работническо-мениджърска приватизация.