133 нарушения установи Инспекцията по труда в Перник в региона само за месец

133 нарушения установи Инспекцията по труда в Перник в региона само за месец

84 проверки по спазване на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е извършила Дирекция „Инспекция по труда” в Перник през месец юли на територията на област Перник. От тях 27 са по искане по чл. 302/303 от КТ, 12 са по инициатива на друг държавен орган, 10 са по инициатива на МВР, 10 са по повод постъпили искания и сигнали на граждани, 6 са по искане по чл. 327 от КТ, 6 по искане на работодатели по чл. 62 ал. 4 от КТ, 5 са за проверка на предписания и други.

 В резултат на упражнения контрол, през месец юли са констатирани133 нарушения. От тях 67са по трудовите правоотношенияи66 са свързани с неосигуряване наздравословните и безопасни условия на труд.

 През месец юли трудовите инспектори са съставили 4 акта за установяване на административни нарушения. Всички са за нарушение на нормите регламентиращи трудовите правоотношения.

 Анализът, който е направила Дирекция „Инспекция по труда” Перник показва, че по време на проверките, инспекторите са обърнали  сериозно внимание на работодателите по отношение на констатираните нарушения, свързани с трудовото законодателство. Това включва работа без трудови договори, неспазване на работно време, полагане на извънреден труд, заплащане на труда. Обект на внимание от страна на проверяващите са били и сериозните нарушения, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд за работещите. В резултат на контрола от страна на Дирекция „Инспекция по труда”, в региона се наблюдава сериозна намаляване на случаите на работа без писмен трудов договор, ненавременно плащане на трудовите възнаграждения и положения извънреден труд.