РД ПБЗН за мерките, които не бива да забравяме в сезона на пожарите

РД ПБЗН за мерките, които не бива да забравяме в сезона на пожарите

Реигоналната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Перник алармира: Всяко запалване на сухи треви, стърнища и горими материали носи риск от разрастване на огъня до неузнаваеми размери.

Във връзка с високите среднодневни температури през летния сезон и влязлата в ход кампания по прибиране и складирането на зърното и фуражите Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“- Перник напомня, че значително се завишава рискът от пожари в населените, горските и полските територии.

Това се обуславя от участието на много хора, селскостопанска и друга техника. Житните култури и голяма част от тревите са изсъхнали, има неприбрана слама, сено и други фуражи. Всяка небрежност може да причини възникването на стихийни и трудни за овладяване пожари. Високите дневни температури и преобладаващия в много случаи силен вятър създават предпоставка за бързото разпространение на огъня. За кратко време могат да бъдат опожарени хиляди декари посеви, скъпа техника и гори.

Всяко запалване на сухи треви, стърнища и горими материали носи риск от разрастване на огъня до неконтролируеми размери.

При всеки пожар има риск от усложнения – пренасяне на огъня към горски фонд или населени места и нанасяне на огромни материални щети, застрашаване на здравето и живота на хора!

Особена е отговорността за недопускането на пожари на председателите на кооперации, собствениците и ползвателите на селскостопански земи, както на кметовете на населените места, така и на всеки гражданин.

Служители от РДПБЗН-Перник постоянно извършват проверки в земеделските земи за спазване на изискванията за пожарна безопасност, като към момента са проверени 48 единици земеделска техника и е съставен 1 бр. АУАН на водач затова, че управляваният от него трактор с прикачен към него инвентар (балопреса) не е оборудван с изискващите се пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари (пожарогасители).

„Забранено е паленето на стърнища и суха растителност в поземления и горски фонд”. Деянието е инкриминирано – чл.331, ал.2 от НК: „Който запали стърнище, вследствие на което предизвика пожар в горския фонд, се наказва с лишаване от свобода до 3 години и глоба от 500 до 5000 лв.”

А ето и основните правила за поведение:

1. Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.

2. Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.

3. При движение на транспортната техника не бива да се допуска буксуване и допир на ауспуха до суха растителност.

4. В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава:

– паленето на стърнища и други растителни остатъци;

– използването на открити огнеизточници.

5. Не трябва да се пуши при преминаване край житни масиви и да се изхвърлят през прозорците неизгасени цигари и клечки кибрит по време на движение на моторни превозни средства.

6. Не трябва да позволяваме на децата да си играят с огън.

7. Разчистването на сухи клони и растителни отпадъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места.Забранено е унищожаването им на място чрез изгаряне.

Проверките от страна на служителите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ продължават с пълна сила и при констатиране на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност, спрямо нарушителите ще бъдат предприети административнонаказателни мерки, предупреждават от РДПБЗН – Перник.

От пожарната отново напомнят, че паленето на стърнища и други растителни остатъци е ЗАБРАНЕНО!!!

При възникването на пожари в житни и горски масиви, гражданите своевременно да подават информация на телефон 112.