Община Брезник обяви на търг три поземлени имота, отредени за индивидуално жилищно строителство

Община Брезник обяви на търг три поземлени имота, отредени за индивидуално жилищно строителство

Община Брезник обяви на 26.08.2020 г. от 10.00 часа търг с явно наддаване за продажба на три поземлени имота, отредени за индивидуално жилищно строителство. Ето кои са имотите:

1. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство в УПИ IV, кв.83 по РП на гр. Брезник, ул. „Петров камък“ №10, с площ 515 кв.м; АОС № 5654/14.04.2020 г.; Данъчната оценка е 4730.20 лв.Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 6955.98 лв. Сумата се облага с ДДС.

2. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство в УПИ VIII -70, кв.10 по РП на с.Ноевци, с площ 545 кв.м; АОС №5646/26.03.2020 г.; Данъчната оценка е 1251.80 лв. Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 3068.07 лв. Сумата се облага с ДДС.

3. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство УПИ XXVIII, кв.8 по РП на с.Слаковци, с площ 927 кв.м; АОС №5687/07.05.2020 г.; Данъчната оценка е 2129.10 лв. Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 3992.30 лв. Сумата се облага с ДДС.

 Търгът ще се проведе в заседателната зала на Общината.

Повторният търг ще се проведе на  4.09.2020 г. от 10.00 часа в същата зала.

Размер на депозита – 10 % от обявената цена се внася от 20.08.2020 г. до 16 часа на 24.08.2020 г. За повторния търг – от 1.09.2020 г. до 16.00 часа на 2.09.2020 г.

 Кандидатите за участие в търга трябва да подадат заявление и депозитната квитанция. На търга се представя документ за самоличност и ако е необходимо- пълномощно.

Изисквани обезпечения, ако следва да се предоставят такива – да няма задължение към общината.

Стъпката при наддаване е 10 % от обявената цена.