РЗИ- Перник не установи отклонения от качеството на водата в региона

РЗИ- Перник не установи отклонения от качеството на водата в региона

Регионалната здравна инспекция не установи нито едно отклонение от качеството на питейната вода, съгласно изискванията записани в Наредба  №9, за периода 20.07.2020 г. – 02.08.2020 г. През този период е изследвана  водата в 3 населени места, в областта. Това информираха от РЗИ.

От там информираха, че са изследвани 8 проби  от питейна вода при консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг (група А) и други показатели от приложение №1 от Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, за които е установено, че са от значение да бъдат мониторирани.  Не е установено нито едно отклонение.

Изследвана е 1 проба на питейна вода при консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг (група Б). Резултатът показва, че няма нарушение  на Наредба №9/2001 г. на МЗ за качеството на водата.

 От здравната инспекция уверяват, че както водата, предназначена за питейно-битови нужди както от язовир „Студена“, така и тази, подавана по резервния водопровод от язовир Бели Искър, отговарят на всички изисквания на Наредба №9 и са напълно годни за пиене.

Според РЗИ, всички издадени предписания са изпълнени.

 Снабдяването с питейна вода на село Забел, община Трън, продължава да се извършва чрез доставяне на бутилирана вода.