Търговците, желаещи да работят на открито, да подадат заявление в общината

Търговците, желаещи да работят на открито, да подадат заявление в общината

Търговците, желаещи да работят на открити площи, които са общинска собственост, могат да го направя, но при определени условия. От общинската администрация съобщават, че във връзка с отмяна на извънредното положение, обявено на територията на Община Перник, измененията в чл. 56 от ЗУТ и ползването на терени общинска собственост за разполагане на ЛГП /маси и столове/ и тротоарна площ /хладилни витрини, преместваеми рекламни табели, цветя, касетки и щайги с плодове и зеленчуци, велосипеди и др., поставени пред съответния магазин в съответствие с предмета му на дейност/ че това може да стане на базата само след подаване на заявление в деловодството на Община Перник, като е необходимо да се приложат следните документи:

-Комбинирана скица със ситуационно предложение за исканата площ за ползване на ЛГП /маси и столове/ или тротоарна площ

-Удостоверение за актуално състояние на фирмата от Търговския регистър

 Информация за правоспособните лица и фирми /изготвящи комбинираните скици/ е налична на интернет страницата на Агенция по геодезия, картография и кадастър – https://www.cadastre.bg/