Община Трън обяви класираните кандидати за работно място домашен помощник

Община Трън обяви класираните кандидати за работно място домашен помощник

Община Трън обяви 8-те класирани кандидатствали за работно място домашен помощник по проект BG05M9OP001-2.101-0074-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Трън и община Земен“- процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”. Те са

1. Радка Костадинова

2. Милена Маринова

3. Мария Колева

4. Любка Стратиева

5. Пенка Павлова

6. Диана Цонева

7. Симона Асенова

8. Капка Андреева-Георгиева