В Перник спира регистрацията  по настоящ адрес

В Перник спира регистрацията по настоящ адрес

Със специална заповед на кмета Станислав Владимиров се забранява на длъжностните  лица  по  гражданско  състояние в  Отдел  „Гражданска регистрация“, кметовете на кметства и кметските наместници на населени места на територията на Община Перник да  извършват адресна регистрация по настоящ адрес и да  издават удостоверенияпо настоящ адрес до отмяна на извънредното положение  и въведените противоепидемични мерки на територията на Република България. Заповедта е на основание чл.44, ал.2във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед NoР-37  от  26.02.2020г.на  министър-председателя  на  Република  България  и  издадени заповеди на министъра на здравеопазването