Становище на  „Топлофикация –Перник” по повод информация за складиране на отпадъци в ТЕЦ”Република”

Становище на „Топлофикация –Перник” по повод информация за складиране на отпадъци в ТЕЦ”Република”

Във връзка с появила се информация в средствата за масово осведомяване, че е налице намерение да бъдат складирани и преработвани отпадъци на територията на ТЕЦ „Република”, дружеството завява следната позиция :

Инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци в недвижим имот с идентификатор по КККР на град Перник 55871.514.9558, находящ се в град Перник, кв.”Мошино”, ТЕЦ „Република” не е инвестиционно предложение на „Топлофикация – Перник” АД, а на друго юридическо лице – „РЕКОЛОГИЯ” ЕООД – несвързано с „Топлофикация – Перник“ АД. Ние „Топлофикация – Перник” АД държим ясно да заявим пред цялата общественост и жителите на град Перник, че дружеството е против въпросното инвестиционно предложение.      

Теренът, посочен в инвестиционното предложение с идентификатор по КККР на град Перник 55871.514.9558  не  е ТЕЦ „Република”, като информацията е некоректна, същият е частна собственост  на друго юридическо лице и е обект на сделка между различни юридически лица, като предишен собственик на терена е юридическото лице, носещо името „ТЕРС МОШИНО” ЕООД.

„Толофикация – Перник” АД сме свидетели на категоричната позиция на жителите на град Перник и тяхната съпротива срещу инвестиционни предложения свързани със съхраняване и третиране на отпадъци на територията на град Перник, поради което заявяваме, че „Толофикация – Перник” АД е против горепосоченото инвестиционно намерение, което предвижда съхраняване и третиране на отпадъци в непосредствена близост до собственост на дружеството, а именно ТЕЦ „Република”. 

В наше лице гражданите на гр. Перник имат съюзник в борбата им за по-чиста природа и ние като отговорно дружество ще направим всичко по силите ни това инвестиционно намерение да не бъде реализирано.            

С уважение :

Инж. Любомир Вангелов Спасов                                                                                                                                          

Изпълнителен директор на „Топлофикация – Перник” АД