Кметът на община Перник въведе ограничителни мерки с цел предотвратяване на разпространението на COVID-19

Кметът на община Перник въведе ограничителни мерки с цел предотвратяване на разпространението на COVID-19

        На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  /ЗМСМА/   и Заповед №РД-01-124/13.03.2020г. във връзка със Заповед №РД-01-131/17.03.2020г. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

Забранява се събирането на повече от двама възрастни, както и деца на територията на Община Перник на всички открити и закрити обществени места, спортни, фитнес и детски площадки.

Забранява се струпване на групи от хора пред всички търговски обекти (магазини за хранителни стоки и аптеки)  на територията на Община Перник. Изчакващите на опашки трябва да са на разстояние от не по-малко от два метра един от друг, като се запази организацията за ограничаване на намиращите се в магазините.

            Контрол по изпълнение на заповедта  възлагам на Звено „Общински инспекторат“ , които да извършват постоянни  проверки по изпълнение на настоящата заповед и да докладват при констатирани нарушения незабавно.

 Препис от настоящата заповед да се оповести на интернет страницата на Община Перник.

                                                                                                    КМЕТ:                                                                                              

                                                                                           /Станислав Владимиров/