РЗИ-Перник установи отклонения от качеството на водата, съгласно Наредба №9

РЗИ-Перник установи отклонения от качеството на водата, съгласно Наредба №9

 Отклонения от качеството на питейната вода, съгласно изискванията записани в Наредба  №9,  установи Регионалната здравна инспекция в Перник за периода 02.03.2020 г. – 15.03.2020 г. на територията на област Перник. През този период е изследвана  водата в 10 населени места, в областта.

 Изследвани са 45 проби от питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг (група А) и други показатели от приложение №1 от Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, за които е установено, че са от значение да бъдат мониторирани.

От тях не отговарят на Наредба №9/2001 г. на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 5 проби по микробиологични показатели.

От РЗИ уверяват, че е връчено предписание на „В и К“ ООД, гр. Перник за предприемане на хигиенни и противоепидемични мерки. От РЗИ не посочват населените места, в които е открито отклонението от качеството на водата.

При направените последващи контролни проби здравните инспектори са установили, че  предписанието е изпълнено.  Снабдяването с питейна вода на село Забел, в община Трън продължава да се се осъществява чрез доставяне на бутилирана вода.