И в Радомир общината преминава към  електронни услуги заради COVID – 19

И в Радомир общината преминава към електронни услуги заради COVID – 19

Писмо от заместник-министър председателя по икономическа и демографска политика Марияна Николова до ръководителите на държавни ведомства, бюджетни институции, кметове на общини и райони, както и областни управители във връзка с ограничението на коронавируса уведомява, че гражданите трябва да се информират за възможностите за заявяване и получаване на услуги по електронен път, включително и централно чрез портала www.egov.bg.

В документа се призовава да не се преустановяват административните услуги “на гише”, за да не се накърняват основни права на гражданите.

В писмото се посочва още, че администрациите трябва да осигурят устойчива и непрекъсната работа на системите, предоставящи електронни услуги, като при възможност, техният обхват следва да бъде разширен.

С документа се дава инструкция на административните ръководители да информират гражданите и бизнеса трябва за възможностите, които дава системата на сигурно електронно връчване за водене на кореспонденция по електронен път (заявления, искания, жалби) към и от администрациите, без необходимост от физическо присъствие и техни офиси. Електронното връчване е система, която дава възможност да се изпращат и съхраняват документи от/за публични органи, физически и юридически лица, като поддържа възможност за известяване с имейл или SMS. Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчана поща с обратна разписка.

Държавата на централно ниво поощрява и мерки за дистанционна работа на служителите в администрациите там, където това е възможно, става ясно от писмото. В тази връзка в писмото се казва, че следва да бъде осигурена техническа възможност и да бъдат информирани и всички служители за инструменти и иновативни начини на комуникация, чрез които да се подобри възможността за отдалечена и дистационна работа чрез програми за видеоконференции, онлайн срещи, споделяне на екрана и уеб семинари.