Минипарламентът на Трън прие  програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива

Минипарламентът на Трън прие програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива

При засилени мерки срещу разпространението на коронавируса премина вчерашното заседание на Общинския съвет в Трън. Дневният ред  включваше 18 точки. Законотворците в пограничната община приеха единодушно „Стратегията на Община Трън за управление на общинската собственост за мандат 2020-2023г”. Новост за общината бе приемането на разработената и предложена от кмета „Краткосрочна програма  за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива  2020-2023 Трън”. Утвърдена бе промяната на състава на Общинския съвет. Наред с това бяха приети още: отчетът по изпълнение на годишната програма за дейността на НЧ“Гюрга Пинджурова-1895“- гр.Трън за 2019год. и отчетът за изразходваните финансови средства; спортният календар на общината за 2020 г и други; определени бяха територии, собственост на Община Трън за предоставяне ползването чрез продажба на стояща дървесина на корен; дадено бе разрешение за предоставяне на терени и имоти общинска собственост под наем; допълнен бе списъкът по Решение №16/06.02.2020 г. на Общинския съвет в Трън за имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ .