Закрити заседания в Окръжния съд заради COVIT-19

Закрити заседания в Окръжния съд заради COVIT-19

Окръжен съд – Перник уведомява всички граждани, юридически лица, институции, вещи лица и др., че със заповед № 112/10.03.2020 год. на административния ръководител – председател на Окръжен съд – Перник е разпоредено да не се разглеждат в открито съдебно заседание дела в Окръжен съд – Перник за срок от един месец, считано от днес, 10.03.2020 г., с изключение на делата, изброени в разпоредбата на чл.329, ал.3 от Закона за съдебната власт.

Делата, които ще се разглеждат през посочения период са делата, които се разглеждат и през съдебната ваканция, а именно:

1. наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение задържане под стража;

2. делата за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение;

3. искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител;

4. дела по несъстоятелност;

5. дела по Закона за защита от домашното насилие;

6. дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец;

7. дела за осиновяване на дете;

8. други дела по преценка на административния ръководител на съда или прокуратурата или на министъра на правосъдието.

Заповедта е издадена в изпълнение на Решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 8, т. 31, т. I от 10.03.2020 г. на Съдийската колегия на ВСС, във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната (потвърдените случаи на COVID-19 и съществуващата епидемия от грип тип В1) и във връзка с наличието на воден режим на територията на гр. Перник и затруднените възможности за предприемане на превантивни мерки срещу разпространението на грип и други остри респираторни заболявания.

Взети са мерки за своевременното призоваване на страните и вещите лица по пренасрочените дела, като е разпоредено това да става своевременно и да се извършва, когато е възможно, по телефона, а при невъзможност – по общия ред.