Над 500 възраженията срещу  намерението за обезвреждането

Над 500 възраженията срещу намерението за обезвреждането

До края на миналата седмица 513 възражения срещу инвестиционното предложение на „ЕКОМА“ ЕООД за „Внедряване на технология за обезвреждане на отпадъчни химични вещества в два модула“; „Внедряване на технология за третиране на опаковки, замърсени с опасни вещества“ и „Инсталация за рециклиране на разтворители“ са постъпили в деловодството на община Перник. Перничани продължават да искат да се преустанови процедурата по издаване на разрешително по инвестиционно предложение на фирма „ЕКОМА“ ЕООД, както и да се отнеме издаденото вече разрешително, което дава право за складиране на опасни отпадъци. Възражението им е породено от липсата на цялостна концепция и информация за инвестиционното предложение.

В община Перник постъпват и възражения относно инвестиционно предложение на „Топлофикация – Перник“ АД за „Добавяне при работата на горивната инсталация – ТЕЦ „Република“ за производство на електрическа и топлинна енергия на допълнително гориво – биомаса“.