Подаваната вода от язовир „Студена” е без сериозни отклонения от качеството, уверява РЗИ

Подаваната вода от язовир „Студена” е без сериозни отклонения от качеството, уверява РЗИ

Няма съществени  отклонения на водата, предназначена за питейно-битови нужди, която се  подавана от язовир „Студена” по химични и микробиологични показатели. Това твърдият от Регионалната здравна инспекция в Перник днес. Анализът се базира на провеждания ежедневен мониторинг на водата, предназначена за питейно битови нужди, подавана от водоизточниците в община Перник.

След като РЗИ алармира за влошени качества на водата в кв. „Проучване”, поради което бяха предприети сериозни ремонтни дейности, до момента не са регистрирани отклонения от качеството на питейната вода, съгласно изискванията на Наредба №9.