Финализира дейност 3 по проект „Електронна платформа за активен диалог, граждански мониторинг и обществена подкрепана реформата в съдебната система

Финализира дейност 3 по проект „Електронна платформа за активен диалог, граждански мониторинг и обществена подкрепана реформата в съдебната система

 На 22.11.2019 г. успешно приключи Дейност 3 на проект: "Електронна платформа за активен диалог, граждански мониторинг и обществена подкрепа на реформата в съдебната система". Проектът се изпълнява от СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“ – гр. Шумен и фондация „ Отворена врата“ – гр. Перник.

Дейността на фондация „Отворена врата“ включваше гражданско наблюдение на Окръжен съд – Перник в периода август – ноември 2019г. и изработване на експертен доклад от проведеното наблюдение.

Бяха обхвана три ключови области:
1.            Прозрачност и отчетност
2.            Независимост и антикорупция
3.            Достъп до правосъдие за всички граждани и най-вече за хора от маргинализирани групи /с увреждания (зрителни, двигателни, ментални), социално-слаби, неграмотни и др/.

Фокусът беше върху 19 мерки, заимствани от осъществено пилотно наблюдение в периода 2017-2019 г. в Районен съд – Шумен и Окръжен съд-Шумен от водещата организация.

Експертите на фондация „Отворена врата“ задълбочено проучиха и анализираха събраната информация от гражданските наблюдатели. Те отразиха моментната ситуация в работния процес на Окръжен съд Перник с окончателния експертен доклад. Препоръките направени за подобряване на достъпа до правосъдие за граждани, фирми и хора с увреждания, повишаване на прозрачността и независимостта на Съда обхваща периода на наблюдение и отразява констатации, бележки, коментари и допълнителни впечатления придобити през четирите месеца. Изводите по отношение на наблюдаваните мерки; препоръките за тяхното практическо прилагане; анализ на напредъка и на затрудненията от страна на ОС Перник по прилагането на мерките, свързани с осигуряване на прозрачност и отчетност; независимост и антикорупция; достъп до правосъдие за уязвими групи граждани подробно са отразени в експертния доклад, който е разработен по образец и е част от инструментариума за провеждане на гражданското наблюдение.

През наблюдавания период август - ноември 2019г. напредък бе отчетен по различни мерки в работата на Окръжен съд Перник, които подробно са отразени в експертния доклад.